Inrichtingen waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BrzoBesluit risico's zware ongevallen ). Het doel van het Brzo is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Achtergrondinformatie

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BrzoBesluit risico's zware ongevallen) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso richtlijn. Het Brzo integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding. Het Brzo stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I van Seveso III) bepalen of een bedrijf onder het Brzo valt. Ook bepaalt deze bijlage of het gaat om een lage- of hogedrempelinrichting. Hogedrempelinrichtingen moeten volgens Brzo elke vijf jaar een veiligheidsrapport met een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) opstellen. 

De meest recente lijst van bedrijven die vallen onder het Brzo is te vinden op de website BRZO+.

Wetgeving

BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichtingen worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) genoemd in artikel 2.1.a.

Rekenvoorschrift

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een QRAquantitative risk assessment voor een BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichting staat beschreven in Module C van de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen Besluit externe veiligheid inrichtingen .

Rekenprogramma

Berekeningen aan BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichtingen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar. 

Overige informatie

De categorie BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichtingen omvat enkele mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen. Voor het berekenen van de externe-veiligheidsrisico's zijn formeel gezien de voorschriften voor Brzo-inrichtingen van toepassing. Op het moment dat mijnbouwwerken categoriaal zijn aangewezen in de ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen zal de Rekenmethode externe veiligheid mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen van kracht worden. Verwacht wordt dat deze aanwijzing op 1 april 2015 plaatsvindt. Om toekomstige knelpunten en aandachtspunten te voorkomen, bevelen wij aan om voor Brzo-plichtige mijnbouwwerken en gastransportinrichtingen vanaf nu de specifieke rekenmethode te gebruiken.