Gascilinders zijn naadloze verplaatsbare drukhouders met een waterinhoud van minder dan 150 liter. Gascilinders kunnen al dan niet als cilinderpakketten worden toegepast.

Achtergrondinformatie

Sinds 1 januari 2008 vallen opslagvoorzieningen waarin meer dan 1500 liter vergiftige gassen in gascilinders wordt opgeslagen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen). Voor deze situaties dient de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour (PRplaatsgebonden risico-contour) van 10-6 per jaar te worden berekend.

Wetgeving

Inrichtingen met meer dan 1500 liter (zeer) giftige stoffen in gasflessen worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen) genoemd in artikel 1.b.f.

Rekenvoorschrift

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) voor inrichtingen met meer dan 1500 liter (zeer) giftige stof in gascilinders is opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

Op basis van het voorschrift is een afstandentabel opgesteld, ook al betreft het geen categoriale inrichting.

Rekenprogramma

Berekeningen aan inrichtingen met meer dan 1500 liter (zeer) giftige stof in gasflessen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54.

Overige informatie

In het rekenvoorschrift zijn ook afstandentabellen opgenomen voor brandbare en verstikkende stoffen.