Meststoffen uit groep 2 zijn ammoniumnitraathoudende meststoffen waarbij de ontleding in stand gehouden kan worden zonder externe toevoeging van warmte en zuurstof. Het gaat om stoffen met stofidentificatienummer 2071.

Achtergrondinformatie

Inrichtingen met meer dan 100.000 kgkilogram meststoffen (groep 2) zijn categoriale inrichtingen waarvoor geen kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) hoeft te worden opgesteld. In plaats daarvan zijn vaste afstanden berekend die in tabel 8 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) vermeld staan.

Wetgeving

Inrichtingen met meer dan 100.000 kg meststoffen (groep 2) worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemd in artikel 1c.

Rekenmethode

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse voor inrichtingen met ammoniumnitraathoudende meststoffen staat beschreven in het document Rekenmethode voor opslagen van ammoniumnitraathoudende meststoffen. Het voorschrift zal worden opgenomen in de eerstvolgende versie van de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen. De berekeningen worden utigevoerd met SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar.

Overige informatie

In deel 7 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 7) worden richtlijnen gegeven voor de milieuveiligheid van opslagen van vaste minerale anorganische meststoffen.