Cyanidehoudende baden worden gebruikt om voorwerpen te voorzien van een metaallaag, bijvoorbeeld koper of zink. Dit proces wordt galvaniseren genoemd. Niet alle galvaniseerbedrijven hebben cyanidehoudende baden aangezien voor de meeste galvaniseerprocessen andere stoffen worden gebruikt.

Achtergrondinformatie

In cyanidehoudende baden zijn metaalcyanidezouten opgelost in water. Deze baden worden gebruikt om door middel van elektrolyse de opgeloste metaalionen te laten neerslaan op voorwerpen die in de baden zijn gedompeld. Onder meer bij brand kunnen de baden falen waarbij de inhoud uitstroomt op de vloer van de galvaniseerruimte. Omdat in de omgeving van cyanidehoudende baden meestal ook zuurhoudende baden aanwezig zijn, kan een plas ontstaan waarbij een deel van de opgeloste cyanide met zuur reageert tot blauwzuurgas. Dit blauwzuurgas is zeer giftig en de verspreiding ervan kan een gevaar opleveren voor de omgeving. Daarom moeten voor inrichtingen met cyanidehoudende baden de omgevingsveiligheidsrisico's worden berekend.

Wetgeving

Inrichtingen met cyanidehoudende baden worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemd in artikel 1.b.e. Concreet gaat het om inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is met een inhoud van meer dan 100 liter. Op grond van artikel 2.1, onderdeel d, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) moeten de omgevingsveiligheidsrisico’s worden berekend en moeten daaraan gerelateerde veiligheidszone’s worden verankerd in de ruimtelijke ordening.

Rekenvoorschrift en -programma

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse voor galvanobedrijven staat beschreven in het document Rekenmethode inrichtingen met een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen. Het voorschrift zal worden opgenomen in de eerstvolgende versie van de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen. De berekeningen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar.

Overige informatie

Voor het ontvetten van metalen voorwerpen worden deze ondergedompeld in een chroomzuurbad. Onderzocht is of dergelijke baden ook een risico vormen. Het onderzoek staat beschreven in het document 'Externe Veiligheidsrisico van chroom(VI)zuurbaden/-opslagen'. Gebleken is dat deze baden geen risico vormen voor de omgeving en daarom hoeven deze baden niet te worden meegenomen in een QRAquantitative risk assessment.