Inrichtingen waar meer dan 1.500 kgkilogram ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen).

Achtergrond

Er zijn geen bedrijven in Nederland bekend waar meer dan 1500 kgkilogram ammoniak in één systeem aanwezig is en die niet onder het Besluit risico's zware ongevallen (BrzoBesluit risico's zware ongevallen) vallen of een koelinstallatie zijn. Er is daarom geen apart rekenvoorschrift voor deze categorie bedrijven. In voorkomende gevallen kan voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) worden aangesloten bij de rekenvoorschriften voor Brzo-bedrijven.

Wetgeving

Inrichtingen met meer dan 1500 kg ammoniak in een insluitsysteem (geen koelinstallatie) worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemd in artikel 1.b.a.

Overige informatie

In deel 12 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 12) worden richtlijnen gegeven voor de milieuveiligheid ten aanzien van het opslaan en verladen van ammoniak.