Voor inrichtingen met meer dan 150 m3 kubieke meter (kubieke meter) (zeer) licht ontvlambare vloeistoffen in een bovengronds insluitsysteem bestaat geen apart rekenvoorschrift, omdat het rekenvoorschrift voor Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen)-inrichtingen hiervoor gebruikt kan worden.

Wetgeving

Inrichtingen waar meer dan 150 m3 (zeer) licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemd in artikel 1.b.b.