Inrichtingen met meer dan 13 m3kubieke meter propaan komen veelvuldig voor in Nederland. Het gas wordt onder druk vloeibaar gemaakt en opgeslagen.

Achtergrondinformatie

Inrichtingen waar maximaal twee bovengrondse propaanreservoirs aanwezig zijn met een inhoud tot en met 13 m3 per reservoir waaraan propaan uitsluitend in de gasfase wordt onttrokken, vallen sinds 2007 onder het Activiteitenbesluit. Voor dergelijke reservoirs zijn in het activiteitenbesluit wettelijke “veiligheidsafstanden” opgenomen. Voor acetyleen zijn er geen inrichtingen in Nederland bekend.

Wetgeving

Voor inrichtingen met meer dan 13 m3 propaan of acetyleen is in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) een tabel met vaste afstanden opgenomen.

Rekenvoorschrift

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) voor een inrichting met meer dan 50 m3 propaan, (voor zover de afstandentabel uit de ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen niet van toepassing is) staat beschreven in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

Rekenprogramma

Berekeningen aan inrichtingen met propaan worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar met toelichting.

Overige informatie

In deel 19 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PSG 19) worden richtlijnen gegeven voor de milieuveiligheid van opslagen van met meer dan 13 m3 propaan.