LNGLiquefied Natural Gas (Liquefied Natural Gas) is gas dat vloeibaar wordt gemaakt door het zeer sterk af te koelen. LNG neemt 600 keer minder volume in dan gasvormig aardgas, waardoor het makkelijk vervoerd kan worden.

Achtergrondinformatie

LNGLiquefied Natural Gas wordt gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. In Nederland zijn nog maar weinig LNG-tankstations gebouwd, omdat het een nieuwe ontwikkeling betreft. Een LNG-bunkerstation is een tankstation voor de binnenvaart.

Wetgeving

Het beleid ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheidsrisico’s van LNG-tankstations staat beschreven in de Circulaire externe veiligheid LNG-tankstations. Met het interim beleid dat in deze circulaire en de bijbehorende toelichting is vastgelegd, wordt geanticipeerd op de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid. Voor LNG-tankstations gelden naast bepalingen met betrekking tot het plaatsgebonden risico en het groepsrisico, ook bepalingen ten aanzien van effectafstanden. De effectafstanden zoals opgenomen in de Circulaire zijn door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met de LNG-sector in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu berekend. In de Memo Bepaling effectafstanden LNG-tankstations wordt toegelicht hoe de effectafstanden zijn berekend en welke uitgangspunten en aannames hierbij zijn gebruikt.

Rekenvoorschrift

De rekenvoorschriften voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) voor LNG-tankstations en -bunkerstations staat beschreven in de 'Rekenmethodiek LNG-tankstations' en 'Interim Rekenmethode LNG-bunkerstations'. Deze voorschriften zijn afgestemd met de inhoudelijk deskundigen, maar nog niet officieel vastgesteld c.q. opgenomen in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen). Gezien de hoeveelheid aanwezige LNG op een LNG-bunkerstation, zullen de meeste LNG-bunkerstations BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichtingen zijn. Brzo-inrichtingen worden in artikel 2.1.a genoemd van het BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen.

Rekenprogramma

Berekeningen aan LNG-tankstations en -bunkerstations worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Voor LNG-tankstations is een rekenbestand (Excel) beschikbaar.

Overige informatie

In deel 33-1 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 33) worden richtlijnen gegeven voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG-tankstations. Op basis van de maatschappelijke discussie over externe veiligheid zal het ministerie van IenMInfrastructuur en Milieu minimale veiligheidsafstanden hanteren. Dit zijn veiligheidsafstanden die gehanteerd moeten worden naast de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. De invoering van minimale veiligheidsafstanden vindt voor het eerst plaats bij LNG-tankstations.