Mijnbouwwerken zijn bestemd voor de winning, opslag, bewerking en het gereedmaken voor transport van delfstoffen. In veel gevallen gaat het om aardgas of aardolie. Typische activiteiten die bij mijnbouwwerken kunnen plaatsvinden, zijn productie van aardgas en aardolie, het scheiden van gassen en vloeistoffen, het verwijderen van water, vaste deeltjes en andere ongewenste componenten, en het reguleren van de druk.

Achtergrondinformatie

Bij de winning, opslag, bewerking of transport van aardgas en aardolie kan tijdens een eventuele calamiteit een grote brand ontstaan. De brand kan ook buiten de inrichting ernstige gevolgen hebben en daarom moeten de risico’s van deze activiteiten voor de omgeving in kaart worden gebracht. De risico's van boringen van putten worden niet meegenomen. Dit zijn eenmalige activiteiten waarvoor het afwegingskader van het Bevi niet geschikt is.

Wetgeving

Mijnbouwwerken worden genoemd in de Revi, via artikel 1b, onderdeel i. Op grond van artikel 2.1, onderdeel d, van het BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen moeten de omgevingsveiligheidsrisico’s worden berekend en moeten daaraan gerelateerde veiligheidszone’s worden verankerd in de ruimtelijke ordening. BrzoBesluit risico's zware ongevallen-plichtige mijnbouwwerken vallen al onder het Bevi, via artikel 2.1, onderdeel a.

Rekenvoorschrift en -programma

Het voorschrift voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van mijnbouwwerken is opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi. Berekeningen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar.

Overige informatie

Mijnbouwwerken vallen ook onder de Mijnbouwwet. Hierin zijn onder meer de algemene vergunningseisen opgenomen, inclusief eisen ten aanzien van goede en veilige uitvoering van de activiteiten. Er zijn ook mijnbouwwerken die op basis van aanwezige hoeveelheden aardgas of aardolie onder het Brzo.