PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 opslagvoorzieningen zijn opslagvoorzieningen waar verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Achtergrondinformatie

PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 opslagvoorzieningen vallen onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wanneer meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en wanneer bij brand giftige verbrandingsproducten kunnen ontstaan. Dat laatste is het geval als de opgeslagen stoffen stikstof, zwavel, chloor, fluor of broom bevatten en wanneer deze stoffen brandbaar zijn of samen met brandbare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Voor PGS 15 opslagvoorzieningen die vallen onder de werkingssfeer van het BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen gelden in beginsel de vaste afstanden uit Tabel 3 van Bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), tenzij:

  • de inrichting onder het BRZOBesluit risicos zware ongevallen valt;
  • binnen het bedrijf een opslagvoorziening aanwezig is met een oppervlak groter dan 2.500 m2;
  • verpakkingseenheden van meer dan 100 kgkilogram met zeer vergiftige stoffen (ADRAccord relatif au transport des marchandises dangereuses par route klasse 6.1, verpakkingsgroep I) in de open lucht worden gelost of geladen.

In deze gevallen moeten de afstanden aan de hand van een berekening worden vastgesteld.

Wetgeving

PGS 15 inrichtingen waar meer dan 10.000 kg aan verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen worden in het Bevi genoemd in artikel 2.1.f.

Rekenvoorschrift en -programma

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een QRAquantitative risk assessment voor PGS 15 inrichtingen staat beschreven in hoofdstuk 8 van Module C van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.

Berekeningen aan PGS 15 inrichtingen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. De PGS 15 rekensheet kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de gemiddelde samenstelling van de opgeslagen stoffen en het berekenen van de bronsterkte van vrijkomende toxische verbrandingsproducten en onverbrande toxische stoffen (ADR klasse 6.1). Voor stoffen uit ADR klasse 6.1 zijn voorbeeldstoffen beschikbaar. Een instructie hoe deze voorbeeldstoffen in een studie kunnen worden ingelezen, is bijgevoegd.

Overige informatie

In deel 15 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15) worden richtlijnen gegeven voor de (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.