Een spoorwegemplacement is een begrensd deel van de spoorinfrastructuur waar handelingen worden verricht aan treinen. Het betreft onder meer handelingen voor het samenstellen of splitsen van goederentreinen.

Achtergrondinformatie

Voor omgevingsveiligheid zijn de spoorwegemplacementen van belang waar handelingen worden verricht aan goederentreinen met gevaarlijke stoffen. Niet op alle spoorwegemplacementen in Nederland worden handelingen verricht aan treinen met gevaarlijke stoffen. Bijlage 3 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) geeft een overzicht van de spoorwegemplacementen die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen.

Wetgeving

De wetgeving rond spoorwegemplacementen is vastgelegd in het BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen, artikel 2.1.c.

Rekenvoorschrift en -programma

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) voor een spoorwegemplacement staat beschreven in deel II van het Rekenprotocol Vervoer Gevaarlijke Stoffen per Spoor uit 2006. Voor het berekenen van de risico's van spoorwegemplacementen is een aangepast rekenbestand (PSU-file) nodig. Zowel het document, het aangepaste rekenbestand als de toelichting hierop zijn opvraagbaar bij de SAFETI-NL helpdesk.

Er zijn in de jurisprudentie verschuivingen opgetreden tussen de toekenning van processen aan de vrije baan en aan het emplacement. Hieruit volgt dat een aantal scenario’s, die volgens de huidige methodiek en de Handleiding Risicobekeningen Bevi worden meegenomen bij de risicoanalyse van het emplacement, eigenlijk tot de vrije baan behoren. Deze scenario’s zijn echter nog niet meegenomen in het Basisnet. Daarom is het niet juist om de scenario’s bij de risicoanalyse van het emplacement buiten beschouwing te laten. Er zouden dan immers risico’s ten onrechte verdwijnen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is voornemens om met een volgende wijziging van het activiteitenbesluit de activiteiten die plaatsvinden op een spoorwegemplacement te gaan regelen met algemene regels. Tot die tijd wordt geadviseerd om de risico's ter hoogte van het emplacement te berekenen volgens de geldende rekenprotocollen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk Omgevingsveiligheid.

Berekeningen aan spoorwegemplacementen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54.