Het RIVM beheert een verzameling van alle veiligheidsrapporten in Nederland. Op basis van de Regeling risico's zware ongevallen 2015 worden de milieu-bevoegde gezagen verzocht een exemplaar van alle veiligheidsrapporten te sturen aan het RIVM.

Inleiding

In Nederland is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd door het op 8 juli 2015 in werking getreden Brzo 2015. In het Besluit wordt de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader geïntegreerd. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen) 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien. In de Rrzo 2015, die in werking is getreden op 4 maart 2016, wordt de inhoud van het besluit verder uitgewerkt.

Veiligheidsrapport

Op basis van het Brzo 2015 is een inrichting die met de hoeveelheid opgeslagen stoffen de hoge drempelwaarde van bijlage 1 van het Brzo 2015 overschrijdt, een zogenaamde hogedrempelinrichting, verplicht om een veiligheidsrapport op te stellen. Het veiligheidsrapport beschrijft de actuele veiligheidssituatie bij de inrichting, waarbij informatie wordt gegeven over bestaande risico’s, getroffen maatregelen en mogelijke ongevalsscenario’s. 

Rol van het RIVM

Het RIVM beheert een verzameling van alle veiligheidsrapporten in Nederland voor onderzoeksdoeleinden. Op basis van het Rrzo 2015 Regeling risico's zware ongevallen (Regeling risico's zware ongevallen) artikel 14 (indiening van het veiligheidsrapport) dient het milieu-bevoegd gezag een exemplaar van alle veiligheidsrapporten naar het RIVM op te sturen, zodat de verzameling actueel en volledig gehouden kan worden. 

De milieu-bevoegde gezagen kunnen de actuele veiligheidsrapporten versturen aan het RIVM. Dit kan op de volgende twee manieren.

Digitaal:
U kunt de veiligheidsrapporten naar onderstaande mailadres versturen.
omgevingsveiligheid@rivm.nl 

Of per post (CD-rom of USB-stick) aan:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
VLH Veiligheid (Veiligheid) (postbak 21)
Postbus 1
3720 BA  Bilthoven