Het gebruik van waterstof als motorbrandstof brengt, net als andere brandstoffen, risico’s voor de omgeving met zich mee.

Informatie

De risico's voor omgevingsveiligheid kunnen in kaart gebracht worden door middel van een kwantitatieve risicoanalyse. In dit kader heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenMInfrastructuur en Milieu) de risico- en effectafstanden van waterstoftankstations in beeld gebracht. Aan de hand van enkele berekeningen van representatieve scenario’s zijn risicoafstanden voor de omgevingsveiligheid en maximale effectafstanden bepaald voor drie varianten van waterstoftankstations, in lijn met de PGS 35. Op basis van deze indicatieve afstanden kan het ministerie van IenM besluiten tot ofwel het hanteren van generieke vaste afstanden, ofwel het laten ontwikkelen van een rekenmethode waarmee specifieke afstanden kunnen worden bepaald door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment). Wanneer externe veiligheidsrisico's voor waterstoftankstations berekend moeten worden, kan dit memo als uitgangspunt gebruikt worden.