Onder transport van gevaarlijke stoffen valt het vervoer van brandbare of toxische stoffen via weg, spoor en water.

Regelgeving

De omgevingsveiligheidsrisico’s van transport van gevaarlijke stoffen worden op drie manieren gereguleerd:

Het Basisnet geeft voor de lange termijn duidelijkheid aan gemeenten over de maximale risico’s die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Die maximaal toelaatbare risico’s worden met risicozones vastgelegd voor relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten.

Achtergrond

Per 1 april 2015 is het Basisnet van kracht. Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het Basisnet is er een algemene maatregel van bestuur opgesteld: het Besluit externe veiligheid transportroutes. Verder is de Regeling Basisnet opgesteld en zijn regels opgenomen in het Bouwbesluit in verband met het bouwen in plasbrandaandachtsgebieden. In de genoemde documenten is het beleid ten aanzien van omgevingsveiligheid en transport van gevaarlijke stoffen nader uitgewerkt. Deze risiconormering bestaat uit drie stappen:

  • identificatie van risico's
  • normstelling en toetsing aan normen
  • indien noodzakelijk risicoreductie bij overschrijding van normen

In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen berekend moeten worden. Daarbij wordt ook aangegeven welke gegevens (vervoer en populatie) gebruikt moeten worden en hoe de informatie verkregen kan worden. Het softwareprogramma RBM II is voorgeschreven om de omgevingsveiligheidrisico’s van het transport van gevaarlijke stoffen te berekenen. RBMRisk Based Maintainance II wordt verspreid en beheerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Stofindelingsmethode

Bij risicoberekeningen die ten behoeve van transport van gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van stofcategorieën met bijbehorende voorbeeldstoffen. De indeling van stofcategorieën is voor transport over spoor anders dan voor transport over weg en water. Voor spoor is de indeling gebaseerd op de internationaal vastgestelde gevaarsidentificatienummers (GEVIgevaars­identificatienummer) van de getransporteerde stoffen, terwijl voor weg en water de stofindeling gebaseerd is op andere toxiciteits- en ontvlambaarheidsgrenzen. De stofindelingsmethode is op te vragen via omgevingsveiligheid@rivm.nl. Een lijst van stoffen tot UNUnited Nations-nummer 3400 met daarin zowel de indeling voor spoor als voor weg en water is via de website van AVIV beschikbaar.