De omgevingsveiligheidsrisico’s die ontstaan door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden in Nederland berekend met het rekenprogramma RBMRisk Based Maintainance II en de Handleiding Risicoanalyse Transport. In de handleiding is vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen volgens het huidige beleid geanalyseerd moeten worden.

Actuele projecten

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt zich bezig met verschillende onderzoeken over omgevingsveiligheid rondom het spoor. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat) wordt onder andere gewerkt aan een actualisatie van de rekenmethodiek spoor. Bij deze actualisatie worden de meest actuele faalcijfers en inzichten meegenomen. Ter voorbereiding van dit project is een onderzoek uitgevoerd naar faalcijfers op het spoor gebaseerd op incidentdata: Towards a new risk-calculation method for the transport of dangerous goods by rail.  Tevens wordt er binnen de actualisatie van de rekenmethodiek bekeken welke verbeteringen in de modellering en eventuele hiermee samenhangende maatregelen wenselijk zijn. Er wordt aandacht besteed aan de vraag hoe verschillende maatregelen gewaardeerd kunnen worden in de rekenmethodiek. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘expert opinion’ evaluaties.

Achtergrond berekeningen

Er zijn in de jurisprudentie verschuivingen opgetreden tussen de toekenning van processen aan de vrije baan en aan het emplacement. Hieruit volgt dat een aantal scenario’s, die volgens de huidige methodiek en de Handleiding Risicobekeningen Bevi worden meegenomen bij de risicoanalyse van het emplacement, eigenlijk tot de vrije baan behoren. Deze scenario’s zijn echter nog niet meegenomen in het Basisnet. Daarom is het niet juist om de scenario’s bij de risicoanalyse van het emplacement buiten beschouwing te laten. Er zouden dan immers risico’s ten onrechte verdwijnen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is voornemens om met een volgende wijziging van het activiteitenbesluit de activiteiten die plaatsvinden op een spoorwegemplacement te gaan regelen met algemene regels. Tot die tijd wordt geadviseerd om de risico's ter hoogte van het emplacement te berekenen volgens de geldende rekenprotocollen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk Omgevingsveiligheid.

Rekenprogramma en handleiding

Berekeningen van de omgevingsveiligheidsrisico’s als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden uitgevoerd met RBM II en de Handleiding Risicoanalyse Transport.