Bij Basisnet Weg gaat het er om een toekomstvaste balans te vinden tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdwegennet, de ruimtelijke ontwikkelingen daar omheen en de veiligheid van de burgers.

Het Basisnet onderdeel Weg gaat alleen over het hoofdwegennet (rijkswegen en verbindende wegen die van belang worden geacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen). Het Basisnet Weg geeft voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruiksruimtes aan in de vorm van veiligheidszones. De grootte van de veiligheidszone is langs elke weg anders, afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het vervoer. Bij nieuwe ruimtelijke plannen moeten gemeenten rekening houden met deze maximale risico’s van het vervoer. Dat betekent dat binnen de veiligheidszone geen kwetsbare objecten gebouwd mogen worden.

De kern van het Basisnet is dat de risico's van het vervoer binnen de veiligheidszone blijven en dat (nieuwe) bebouwing daar buiten blijft, als het gaat om woningen en andere plaatsen waar mensen gedurende langere tijd aanwezig zijn.

Voor de bebouwing binnen 200 meter van de hoofdweg moeten gemeenten rekening houden met het groepsrisico. Dat betekent dat gemeenten bij plannen voor dichte bebouwing langs hoofdwegen moeten kijken naar mogelijkheden om het GR groepsrisico (groepsrisico) te beperken en naar lokale veiligheidsaspecten zoals de mogelijkheden voor de hulpverlening en de zelfredzaamheid, blusvoorzieningen en vluchtwegen voor de bewoners of gebruikers van de gebouwen.

Tenslotte moeten gemeenten langs bepaalde wegen rekening houden met de effecten van een ongeluk met zeer brandbare vloeistoffen. Bij een ongeval met een tankwagen met zeer brandbare vloeistoffen kan de vloeistof uitstromen en in brand raken (plasbrand). Dat kan in een zone van 30 meter langs de weg tot slachtoffers leiden. De zone van 30 meter langs wegen waar veel zeer brandbare vloeistoffen vervoerd worden is daarom aangeduid als Plasbrand Aandacht Gebied (PAG plasbrandaandachtsgebied (plasbrandaandachtsgebied)). De gemeente moet bij ruimtelijke ontwikkelingen in die gebieden verantwoorden waarom op deze locatie wordt gebouwd.

Rekenprogramma en handleiding

Berekeningen van de omgevingsveiligheidsrisico’s als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg worden uitgevoerd met RBM II en de Handleiding Risicoanalyse Transport.