Vanuit het Programma Omgevingswet ondersteunt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu overheden bij de ontwikkeling en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Hiermee spelen wij snel en flexibel in op kennisvragen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd. Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen nu ingewikkeld en onduidelijk. Door regels te vereenvoudigen en samen te voegen is het bijvoorbeeld straks makkelijker om bouwprojecten te starten en om vergunningaanvragen te beoordelen. Maar ook heeft de Omgevingswet als doel om het gemakkelijker te maken om een goede omgevingskwaliteit te realiseren.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu levert een bijdrage aan diverse onderdelen van het proces van beleid en uitvoering van de Omgevingswet, vanaf vraagstukken rondom doelen en normen, tot en met implementatie en gegevensvoorziening.

Centrale voorzieningen

Het RIVM is kwartiermaker voor de Centrale voorzieningen Lucht en Geluid. Iedere verandering in de fysieke leefomgeving heeft gevolgen voor luchtkwaliteit, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval. In de toekomst kunnen ruimtelijke planvormers, vergunningverleners en beleidsmakers al deze aspecten eenvoudig tegen elkaar afwegen. De Informatiehuizen zullen de daarvoor benodigde informatie aanleveren aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat zorgt dat het samenhangend wordt ontsloten.

Normen

Ook adviseert het RIVM over het gebruik van normen binnen de Omgevingswet. Met name gaat het daarbij om de vraag hoe er binnen de Omgevingswet het beste met normen kan worden omgegaan, gelet op de gezondheid van mensen. Het RIVM werkt in dat kader aan de ontwikkeling van eenvoudig en effectieve instrumenten om initiatieven te toetsen aan regelving. Ook zetten wij onze kennis in om overheden te helpen om integrale afwegingen voor het fysieke domein te maken.

Toetsingsinstrumenten

Ten behoeve van een slagvaardige uitvoering van de nieuwe wet adviseren wij het ministerie over doelmatig gebruik van toetsingsinstrumenten, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening. Eenvoudige toetsing in simpele situaties waar de risico’s gering zijn, en diepgravender toetsing in complexe gevallen. Zo worden de onderzoekslasten voor bedrijven en overheden verminderd.