SAFETI-NL

Safeti-nl is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten. Met [ignore]Safeti-nl[/ignore] kunt u bepalen of voor inrichtingen voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voor buisleidingen kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Ook kunt u met [ignore]Safeti-nl[/ignore] de aandachtsgebieden berekenen conform het Stappenplan bepalen aandachtsgebieden. Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's berekent [ignore]Safeti-nl[/ignore] hoe de stof zich in de omgeving verspreidt, welke effecten optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit effectafstanden, de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. Voorgeschreven versie De wettelijk voorgeschreven versie van het [ignore]Safeti-nl[/ignore] rekenpakket is versie 6.54. Inmiddels is ook versie 8 beschikbaar voor gebruikers. In overleg met het bevoegd gezag kan versie 8 gebruikt worden voor risico- en effectberekeningen. Versie 6.54 van [ignore]Safeti-nl[/ignore] blijft zeker tot 1 april 2020 de voorgeschreven versie, omdat het ministerie van IenW besloten heeft de wijziging van Revi en Revb, waarin [ignore]Safeti-nl[/ignore] versie 8 wordt voorgeschreven, nog niet op 1 oktober 2019 te publiceren. De reden hiervoor is dat de ontwerpregeling mogelijk technische voorschriften bevat in de zin van de notificatierichtlijn (Richtlijn ([ignore]EU[/ignore]) 2015/1535). Daarom wordt de ontwerpregeling in Brussel eerst genotificeerd. Dit proces neemt drie à vier maanden in beslag.