Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Het (ontwerp-)Klimaatakkoord legt de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vast. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. De maatregelen in het Klimaatakkoord kunnen, door het verdwijnen van de fossiele bronnen, winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur. Om bij het realiseren van de energietransitie de kansen voor gezondheid, veiligheid en natuur te benutten en negatieve effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, is een verdere systematische beoordeling hiervan nodig. Het RIVM werkt daar op veel thema’s aan, ook door het in beeld brengen van kennislacunes en kennisagenda’s.

Gebouwde omgeving en warmte

Het doel van het Klimaatakkoord is een CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) vrije gebouwde omgeving in 2050. Ruim zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen moeten met duurzame warmte worden verwarmd en gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit .

Mobiliteit

Het doel van het Klimaatakkoord is mobiliteit zonder schadelijke uitlaatgassen voor mensen en goederen in 2050. Dit betekent meer inzet van duurzame energie voor al het transport op de weg, het water en in de lucht. In 2050 moet de inzet van fossiele brandstoffen tot nul gereduceerd zijn.

Elektriciteit

Het doel van het Klimaatakkoord is een volledig CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-vrij elektriciteitssysteem in 2050. Bestaande fossiele bronnen van elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen wind en zon. De behoefte aan duurzame elektriciteit wordt daarnaast vergroot vanwege de elektrificatie in andere sectoren: mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. Dit betekent dat in deze sectoren duurzaam geproduceerde elektriciteit ingezet wordt in plaats van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, kolen).

Industrie

Het doel van het Klimaatakkoord is een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050. Hierbij gaat het om het verlagen van de vraag naar warmte, elektriciteit en andere energiedragers als waterstof en duurzaam opwekken. Ook gaat het om het verduurzamen van de grondstoffenstromen.

Landbouw en landgebruik

Het doel van de Rijksoverheid is een netto klimaatneutraal landbouw en natuursysteem in 2050. Er wordt gestreefd naar een balans tussen de uitstoot van broeikasgassen aan de ene kant en vastlegging van broeikasgassen aan de andere kant. Dit kan in bodems, bossen en materialen. Maar ook door het produceren van biomassa en het opwekken van hernieuwbare energie. Dit is energie die afkomstig is uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa.