De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de bestrijding van kernongevallen en andere zware stralingsincidenten. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in deze een belangrijke rol. Het RIVM kan bij (dreigende) kernongevallen verspreidingsberekeningen, dosisschattingen en risicoanalyses uitvoeren. Het RIVM beschikt over het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en radiologische meetwagens. Het RIVM coördineert het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGENRadiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk), waarbij kennis en deskundigheid van het RIVM en andere kennisinstituten bij elkaar komen en adviezen worden opgesteld.

Het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGENRadiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk)

Het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) is een netwerk van organisaties die rapporteren en adviseren over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) nucleaire en stralingsongevallen. Het RGEN wordt gecoördineerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en is een onderdeel van het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETCrisis Expert Team-sn). Het CET-sn adviseert aan bestuurders en besluitvormers in de nationale en regionale crisisstructuur. 

Bij een incident waarbij (mogelijk) straling vrijkomt, kan het RGEN een inschatting van de vrijgekomen straling en prognose van de te verwachten verspreiding en blootstelling maken. Hiervoor heeft het RGEN beschikking tot geavanceerde verspreidingsmodellen, meerdere meetwagens en meetnetten voor bijvoorbeeld straling in voedsel en gammastraling  in het milieu. Aan de hand van evaluatie van beschikbare gegevens rapporteert het RGEN over overschrijding van interventieniveaus en over mogelijke beschermende maatregelen, zoals evacuatie, jodiumprofylaxe of ‘koeien op stal’.

De systeemverantwoordelijke voor de operationaliteit en de voorbereiding van het CET-sn en het RGEN op kernongevallen en stralingsincidenten is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het RIVM voert in opdracht van de ANVS de regie over het beheer en de organisatie van het RGEN.

Het RGEN bestaat uit de kennisinstituten;

  • ANVS/Task Force - Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming/Task Force
  • Defensie/CEAGCoördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid - Ministerie van Defensie/Coördinatie-centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
  • KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  • KWRWatercycle Research Institute - Watercycle Research Institute
  • Rijkswaterstaat
  • WFSRWageningen Foodsafety Research  - Wageningen Food Safety Research
  • RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • UMCUUniversitair Medisch Centrum Utrecht/NVICNationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Universitair Medisch Centrum Utrecht/Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCSNederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie)

Bij stralingsincidenten treedt het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) in werking. In dit plan zijn de uitgangspunten voor de crisisbeheersing van stralingsongevallen en de hoofdstructuur van de organisatie beschreven. Bij het in werking treden van het NCS wordt het CET-sn ingeschakeld om het bevoegd gezag te adviseren. Het advies van het CET-sn kan gericht zijn op het nemen van passende maatregelen. Het wordt opgesteld met behulp van informatie van het RGEN.