Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt aan de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. In lijn met onze missie en taken staat ook bij onze eigen werkzaamheden duurzaamheid, waaronder zorg voor het milieu, hoog in het vaandel.

Milieubeleid

Uitgangspunt is uiteraard dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voldoet aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. We verplichten ons bovendien tot een continue verbetering van de milieuprestatie. We zetten ons in om de belasting van het milieu zo veel mogelijk te voorkomen. De zorg voor het milieu maakt daartoe integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en de organisatiestrategie.

Meer over het milieubeleid van het RIVM

De uitvoering van het milieubeleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie verwacht daarom van iedere leidinggevende en van iedere medewerker een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het milieu. Van haar kant draagt ze hiertoe zorg voor een goed kennisniveau van de medewerkers voor het milieubewust uitvoeren van hun taken.

Proefdierbeleid

Het RIVM is tegen onnodig gebruik van proefdieren en een groot voorstander van het gebruik van alternatieven. Om onze taken goed te kunnen uitvoeren, is echter in een aantal gevallen onderzoek met proefdieren noodzakelijk. Dit onderzoek wordt uiteraard zorgvuldig uitgevoerd conform de wettelijke kaders van de Wet op de Dierproeven. Het RIVM is zich zeer bewust van de maatschappelijke discussie over het gebruik van proefdieren. Daarom heeft het RIVM naast de wettelijke voorschriften aanvullend eigen beleid ontwikkeld.

Meer over het proefdierbeleid van het RIVM

Interne duurzaamheid

Binnen het RIVM wordt hard gewerkt aan de duurzaamheid van het eigen instituut. Zo hebben we bijvoorbeeld de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzame huisvesting, wat tot uiting komt in de plannen voor de nieuwbouwlocatie in Utrecht. Maar we zoeken ook naar mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten.

Meer over Duurzaam keurmerk voor nieuwbouw RIVM