Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is tegen onnodig gebruik van proefdieren en een groot voorstander van het gebruik van alternatieven. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren is echter in een aantal gevallen onderzoek met proefdieren noodzakelijk.

Dit onderzoek wordt uiteraard zorgvuldig uitgevoerd conform de wettelijke kaders van de Wet op de Dierproeven. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is zich zeer bewust van de maatschappelijke discussie over het gebruik van proefdieren. Daarom heeft het RIVM naast de wettelijke voorschriften aanvullend eigen beleid ontwikkeld.

Vermindering, vervanging en verfijning

Het RIVM-beleid is er op gericht om zoveel mogelijk informatie per proefdier te krijgen bij een zo min mogelijke belasting voor het dier zelf. Het RIVM investeert ook via het eigen Strategisch Programma RIVM (SPRStrategisch Programma RIVM ) in alternatieven voor proefdieren. Dit betreft de vermindering, vervanging en verfijning van het gebruik van proefdieren.
Het RIVM draagt door wetenschappelijk onderzoek bij aan het invullen van de (inter)nationale politieke en maatschappelijke wens verplichte proefdiertesten te vervangen door gevalideerde alternatieve methoden. Het RIVM is in dit wetenschappelijk kader een gerespecteerd kennisinstituut en wil ook in de toekomst toonaangevend zijn. Het RIVM laat vooraf het onderzoek met proefdieren wetenschappelijke toetsen door niet belanghebbenden.

Naar de nota Ambities en strategie op het gebied van 3V-alternatieven voor dierproeven

Verantwoordelijkheid en kwaliteitseisen

De directie van het RIVM benoemt uit haar midden een directielid die verantwoordelijk is voor het proefdierbeleid van de organisatie (portefeuillehouder proefdierzaken). En wordt daarin geadviseerd door een RIVM-brede adviesgroep proefdierbeleid. Het RIVM stelt kwaliteitseisen aan de medewerkers. Niet alleen hebben de medewerkers een adequate vooropleiding en de - wettelijk verplichte - juiste bevoegdheid voor het bepalen van een proef met dieren of het uitvoeren van handelingen aan dieren, maar ook zorgt het RIVM voor het onderhouden van de noodzakelijke kennis van de medewerkers.

Uitbesteding

Aan derden uitbesteed onderzoek met proefdieren moet voldoen aan een drietal criteria:

  1. de organisatie moet kunnen voldoen aan de door het RIVM gestelde kwaliteitseisen,
  2. de continuïteit van het uitbestede onderzoek op de langere termijn dient gewaarborgd te zijn
  3. de uitvoering van het onderzoek dient controleerbaar te zijn.

Bij uitbesteding wordt daarom gestreefd naar meerjarige afspraken, vastgelegd in een convenant.