Binnen een wetenschappelijk kennisinstituut als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het streven naar verbetering en vernieuwing in het werk vanzelfsprekend. Vernieuwing betekent anticiperen op veranderingen in de maatschappij, maar ook zelf vernieuwing initiëren.

We doen dit bijvoorbeeld door vernieuwende projecten uit te voeren onder het zogeheten Strategisch Programma RIVM (SPR). Binnen dit programma worden, naast onderzoeksprojecten, ook innovatieprojecten uitgevoerd. Dit zijn projecten die specifiek tot doel hebben om kennis te vertalen in bruikbare toepassingen, meestal met behulp van nieuwe technologieën.

We doen dit ook door op andere manieren alert te zijn en in te spelen op signalen uit en trends in de samenleving. De Chief Science Officers (CSO's) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vervullen hierin een belangrijke rol. Maar ook medewerkers worden hiertoe uitgedaagd, onder andere via prijsvragen en prikkelende debatten.

Daarnaast voeren we een actief hooglerarenbeleid. Hoogleraarschappen geven eenvoudiger toegang tot nieuwe kennisterreinen en het ontwikkelingspotentieel van universiteiten. Bovendien bevordert de aanwezigheid van hoogleraren en het uitvoeren van toonaangevend onderzoek de aantrekkingskracht van het RIVM op assistenten in opleiding (aioarts in opleiding’s), postdocs en studenten, die op hun beurt voor vernieuwing zorgen door de inbreng van nieuwe kennis en contacten.