Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

Gedragscode Wetenschapsbeoefening  

Wat wetenschappelijk integer gedrag concreet inhoudt, wordt beschreven in de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (van o.a. de KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en VSNUVereniging van Universiteiten). Deze code beschrijft de principes van goede integere wetenschapsbeoefening. De code geeft normen voor goede onderzoekspraktijk. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die de basis vormt voor het wetenschappelijke integriteitsbeleid.

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Daarnaast is er de 'Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit'. Hierin is geregeld hoe klachten worden behandeld die te maken hebben met schendingen van wetenschappelijke integriteit. In dit reglement is een belangrijke rol weggelegd voor de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. De vertrouwenspersoon neemt signalen in behandeling over mogelijke inbreuk op integriteit van het wetenschappelijk handelen bij het RIVM.

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

Het is voor de betrouwbaarheid noodzakelijk dat het onderzoek bij het RIVM onafhankelijk wordt uitgevoerd. Die onafhankelijkheid is daarom verankerd in de wet op het RIVM. In aanvulling op de wettelijke regels voor onafhankelijkheid volgt het RIVM ook de specifieke Code ter Voorkoming van Oneigenlijke Beïnvloeding door Belangenverstrengeling van de KNAW. Deze Code is opgesteld door de KNAW en enkele andere organisaties voor een transparante totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en het bevorderen van klinische behandelrichtlijnen. Met de RIVM-belangenverklaring, gebaseerd op de model belangenverklaring van de KNAW, worden relevante persoonlijke belangen in relatie tot de werkzaamheden bij het RIVM geïnventariseerd. De code zorgt ervoor dat deskundigen die deelnemen aan wetenschappelijke adviescommissies transparant zijn over relaties en belangen.

Nevenfuncties

Een belangrijk punt bij wetenschappelijke integriteit is het voorkómen van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Sinds 2013 maakt het RIVM daarom nevenfuncties en relevante persoonlijke belangen van medewerkers op sleutelposities openbaar via de website. Dit is in navolging van andere organisaties waar wetenschappelijke integriteit een cruciale rol speelt, en met instemming van de Commissie van Toezicht, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en de OR. De sleutelposities betreffen de Directeur-Generaal, portefeuillehouders, centrumhoofden, Chief Science Officers, hoogleraren en topexperts.