De PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 rekensheet ter bepaling van de bronterm helpt bij het bepalen van de samenstelling van de opgeslagen stoffen en het berekenen van de bronsterkte van vrijkomende toxische verbrandingsproducten en onverbrande toxische stoffen (ADRAccord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route klasse 6.1).