Uw Privacy

 
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. Hoe het RIVM met uw gegevens omgaat is te lezen in de algemene privacyverklaring van het RIVM.

Hieronder vind u onze privacy principes en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw gegevens doen. 

U kunt meedoen aan een onderzoek voor het volgen van de verspreiding van infectieziekten waarvoor  door u verstrekte informatie en uw persoonsgegevens worden verwerkt. Deze pagina is daarom een aanvulling op het bovengenoemde algemene privacy beleid van RIVM en heeft alleen betrekking op dit onderzoek. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig.

Persoonsgegevens

Een Persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon terug te voeren is. Bijvoorbeeld een naam, email adres, huisadres of iemands BSNburgerservicenummer. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over persoonsgegevens. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVGalgemene verordening gegevensbescherming)

 Wij zullen uw gegevens verwerken met volledige eerbiediging van uw rechten en uw privacy.  
Wij nemen maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. 
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd
 • Wij hebben afspraken met externe partijen zoals bijvoorbeeld softwareleveranciers en datacenters omtrent de omgang met uw persoonsgegevens

Wat is de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

De grondslag waarvoor na deelname aan het onderzoek uw gegevens worden verwerkt, vloeit voort uit uitdrukkelijke toestemming. Wij vragen u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 • e-mailadres 
 • IP-adres 
 • browsergegevens
 • Postcode (alleen eerste 4 cijfers) van woonadres en werklocatie 
 • Demografische gegevens. Uitsluitend geboorte jaar en maand 
 • Gegevens over  levensstijl 
 • Gezinssamenstelling 
 • Gegevens over medische risicogroep 
 • Gegevens betreffende gezondheidstoestanden (symptomen als koorts en hoesten)  

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens die u beschikbaar stelt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Deelname aan het onderzoek: wij nodigen u na aanmelding ( en daarna) regelmatig uit om een enquête in te vullen om informatie over uw gezondheid te verkrijgen
  Voor dit doel zullen wij uw email adres gebruiken en verwerken wij de door u ter beschikking gestelde gegevens over uw eerste 4 cijfers van uw postcode woonadres en werkplek, levensstijl, gezinssamenstelling, tot welke relevantie medische risicogroep u behoort en gegevens betreffende eerder gezondheidstoestanden.
 • We verstrekken informatie aan u, de gebruiker, over de resultaten van de enquête (hoeveel geregistreerde gebruikers in uw regio hebben griep of andere infectieziekten, enz.);
  Voor dit doel zullen wij uw  4 cijfers postcode adres en gegevens over uw gezondheidstoestand verwerken.
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek:
  We voeren statistische analyses uit over de verspreiding van infectieziekten in Nederland;
  Voor dit doel zullen wij uw geboortejaar, 4 cijfers postcode adres,  werklocatie, gegevens gezinssamenstelling, medische risicogroep en gegevens over gezondheidstoestand verwerken.
 • Publiceren van statistische analyses:
  We publiceren de opgedane kennis  inclusief grafische weergave van de resultaten;
  Wij zullen geen persoonsgegevens of indirect tot personen herleidbare gegevens in onze publicaties op nemen. 
 • Het beschermen van de technische werking van onze computersystemen;
  Voor dit doel zullen wij enkel uw IP adres en browsergegevens verwerken en voor enkele dagen bewaren. 

Achtergrond bij wijze van verwerken van uw persoonsgegevens

 • Aanmelden registreren
  Als u zich registreert dan blijft u wekelijks vragenlijsten ontvangen totdat u aangeeft daarmee te willen stoppen. Echter de koppeling tussen uw emailadres en uw andere persoonsgegevens vervalt als u twee jaar niet actief bent. Dit wordt gedaan ter beperking van het risico dat uw emailadres wordt gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens. 
 • Communicatie
  Wanneer u ons een e-mail of  andere communicatie stuurt, registreren en bewaren wij dergelijke communicatie. Wij bewaren deze communicatie echter niet langer dan noodzakelijk om u van een antwoord te kunnen voorzien
 • Opslag van gegevens
  Uw persoonsgegevens worden op ons systeem gescheiden opgeslagen.  Dit houdt in dat uw accountgegevens (uw email adres, accountnaam, en (versleuteld) wachtwoord), in een andere database staan dan de onderzoeksgegevens (uw risicoprofiel, gezondheidstoestand, geboortejaar en 4 cijfers postcode). Dit is gedaan omdat wij dan onderzoek kunnen doen met behulp van de onderzoeksgegevens terwijl de herleidbaarheid (het terugvoeren) van deze gegevens naar uw accountgegevens zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 • Analyseren van gegevens
  We gebruiken statistische analyse technieken in ons onderzoek, een onderdeel van deze technieken vallen in de categorie machine-learning (wordt ook wel kunstmatige intelligentie genoemd). Dit houdt in dat we voor sommige analytische problemen de computer zelf een oplossing laten vinden: bijvoorbeeld om op basis van alleen uw gerapporteerde symptomen een schatting te maken of u wel of geen griep heeft gehad. We zullen uw gegevens niet met andere informatie uit andere bronnen combineren, en we maken geen gebruik van profilering. Daarnaast worden uw gegevens niet verwerkt om te komen tot besluitvorming of  automatische besluitvorming. De analyse technieken worden alleen gebruikt voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen.

Hoe lang bewaren wij uw (persoons) gegevens?

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden die wij genoemd hebben. 

De bewaartermijn voor onderzoeksgegevens (gegevens over uw risicoprofiel, gezondheidstoestand, geboortejaar  en 4 cijfers postcode), is 10 jaar na eerste onderzoek, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt tussen de verschillende jaren. 

De bewaartermijn voor accountgegevens (uw email adres) is 2 jaar na laatste aanmelding. Zodat niet actieve deelnemers eventueel opnieuw benaderd kunnen worden bij bijvoorbeeld een nieuwe uitbraak van een infectieziekte. 

Als u wilt stoppen met het onderzoek, en geen nieuwe vragenlijsten meer wilt ontvangen, dan kunt u daarvoor de afmeld-link gebruiken onderaan de wekelijkse uitnodigingsemail. Vanaf dat moment ontvangt u geen vragenlijsten meer

Delen van gegevens 

Het onderzoek van Infectieradar.nl is opgezet door het RIVM in samenwerking met een Europees samenwerkingsverband ondersteund door de ISI-foundation in Turijn (Italië). Een overzicht van de deelnemende instituten kunt u vinden op de website van dit samenwerkingsverband. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan deze deelnemende instituten maar alleen voor wetenschappelijk onderzoek en in niet rechtstreeks tot een persoon terug te voeren vorm. Gegevens die eventueel met de deelnemende instituten kunnen worden gedeeld zijn: eerste 4 cijfers postcode, demografische gegevens, gegevens over levensstijl, gezinssamenstelling, gegevens betreffende risicogroep en gegevens betreffende gezondheidstoestand. Op grond van de AVG blijven wij als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor deze gegevens. Wij zullen de gegevens dan ook alleen onder aanvullende voorwaarden en waarborgen voor bescherming van deze gegevens doorgeven aan de deelnemende instituten.  De gegevens worden daarnaast alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden en verlaten niet de Europese Economische Ruimte (EERExpected ecological risk). De gegevens vallen dus altijd onder de bescherming van de algemene verordening persoonsgegevens.  

Gebruikte verwerkers

Innovero Software Solutions (Verwerker) 

Voor het opmaken en vormgeven van de vragenlijsten en de opslag van de aan de hand daarvan verkregen gegevens, maken wij gebruik van Formdesk. Dit is het formulier management systeem van verwerker. 
Uw gegevens worden opgeslagen op servers in Nederland en uw gegevens verlaten niet de Europese Unie.  Uw gegevens blijven dus altijd beschermd door de algemene verordening persoonsgegevens. 
Meer informatie over de werking van Formdesk en de bescherming van uw gegevens.
Als u een vraag, klacht  of suggestie hebt dan kunt u ons altijd mailen of schrijven. Kijk op de privacy pagina voor onze contactgegevens.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

De algemene verordening gegevensbescherming geeft u gelet op de toepasselijke verwerkingsgrondslag verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze staan hieronder toegelicht.

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • Het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet gegevens over u bestaan en om hierover in begrijpelijke vorm te worden geïnformeerd; 
 • Het recht op informatie over de bron van de persoonsgegevens, de doeleinden en methoden van verwerking;
 • Het recht op bijwerken , correctie of integratie van uw persoonsgegevens; 
 • Het recht op blokkeren van onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens; 
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk;

Meer informatie over de algemene procedure voor het indienen van het verzoek inclusief onze contactgegevens. Wij zullen ieder verzoek beoordelen en nagaan of wij kunnen voldoen aan het verzoek.  Het is ons streven om u binnen vier weken na uw verzoek te antwoorden.