Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM en het LEI hebben gegevens gebundeld over de bedrijfsvoering en de grondwaterkwaliteit van bedrijven die in 2004 voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) zijn bemonsterd. Uit de gegevens over de bedrijfsvoering blijkt dat de bemesting en nutrientenoverschotten op melkveebedrijven sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw eerst fors zijn gedaald en sinds 2000 zijn gestabiliseerd. Op akkerbouwbedrijven is een minder duidelijke trend zichtbaar.
Op 57% van de onderzochte bedrijven is de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater (recente neerslagoverschot) hoger dan de Europese norm van 50 mg/l. De meeste van deze overschrijdingen zijn aangetroffen bij bedrijven in de zand/lossregio (67%). Bij bedrijven in de kleiregio en in de veenregio zijn aanzienlijk minder overschrijdingen aangetoond (respectievelijk 44% en 12%). Deze waarden zijn over de hele lijn hoger dan in 2003. De trend is echter wel dat de nitraatconcentratie sinds de jaren negentig daalt. Een lagere nitraatconcentratie in het grondwater op landbouwbedrijven belast het milieu minder.
Het LMM is opgezet om de kwaliteit van grondwater op landbouwbedrijven te beschrijven en te verklaren in relatie tot milieuvervuiling, beleidsmaatregelen en bedrijfsvoering. De grondwaterkwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid nutrienten (waaronder nitraat) in het bovenste grondwater te meten (net onder de 'wortelzone'). Metingen op dit niveau geven weer welk deel van het nutrientenoverschot naar het grondwater is uitgespoeld. De metingen zijn verricht op de typen landbouwbedrijven die in Nederland het meest voorkomen (akkerbouw en melkvee) in drie hoofdgrondsoortregio's (zand/loss, klei en veen).

Abstract

The RIVM and the LEI have pooled data on farm practices and groundwater quality. These data were obtained from farms sampled in 2004 within the framework of the Minerals Policy Monitoring Programme (LMM). The data on farm practices at dairy farms reveal a marked reduction in fertilizer application and nutrient surpluses since the late 1990s as well as an apparent stabilization since 2000. This trend is much less evident in the data set for arable farms.
At 57% of the farms sampled, the nitrate concentration in the upper groundwater (recent rainfall surplus) is higher than the European target value of 50 mg/l. Most of these exceedances were found on farms situated on sandy/loess soils (67%), while significantly fewer exceedances were observed for farms situated on clay soils (44%) or peat soils (12%). These figures are higher then those in 2003. On average, the nitrate concentration at farms in all soil regions has decreased since the 1990s. A lower concentration of nitrate in the upper groundwater on farms puts less strain on the environment.
The LMM has been established to assess and explain the quality of groundwater on farms in relation to environmental pollution, governmental policies and farm practices. The quality of the groundwater is assessed by measuring the levels of nutrients (including nitrate) in the upper groundwater (just below the root zone). Measurements in this part of the soil profile reveal the proportion of the nutrient surplus that has been transferred into the groundwater. The measurements were carried out at farms representing the most common types of agricultural practice in the Netherlands (arable and dairy farms) in the three main soil regions (sand/loess, clay and peat).

Overig

Grootte
5.52MB