Het meest recente onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verscheen in 2018. In de periode 2016-2017 heeft het RIVM bij ruim 400 bedrijven en instellingen de jaargemiddelde radonconcentraties, concentraties thorondochters en gammastralingsniveaus gemeten. Hieruit blijkt dat op vrijwel alle werkplekken en in openbare gebouwen de gemeten concentraties van zowel radon, thorondochters en gammastraling laag zijn.

Onderzoek in het kort

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2016 en 2017 metingen uitgevoerd op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland om een beeld te krijgen van de radonconcentratie, de concentratie van thorondochters en het gammastralingsniveau in gebouwen. Hiervoor zijn gedurende een jaar, metingen uitgevoerd bij ruim 400 bedrijven en instellingen verdeeld over heel Nederland. Er zijn bijvoorbeeld metingen uitgevoerd bij kantoren, scholen, ziekenhuizen, musea en kassen.

De deelnemende bedrijven en instellingen hebben twee setjes met verschillende detectoren toegestuurd gekregen. Een setje met detectoren bestond uit: twee detectoren voor het meten van radon, een detector voor het meten van thorondochters en een detector voor het meten van gammastraling. Een deel van het setje is na een half jaar naar het RIVM teruggestuurd en het andere deel van het setje na een jaar.


Resultaten radonconcentraties

De gemeten radonconcentraties op werkplekken en in openbare gebouwen zijn in het algemeen laag, gemiddeld 16 Bq/m3. Slechts in enkele gevallen in dit onderzoek zijn de radonconcentraties hoger dan het nationale referentieniveau in Nederland van 100 Bq/m3. Bijvoorbeeld bij enkele grondwater-zuiveringsstations bij drinkwaterbedrijven en ondergrondse ruimten. Daarnaast zien we voor radon verschillen per regio. In sommige regio’s zijn de radonconcentraties in gebouwen iets hoger dan gemiddeld. Dat komt omdat hier meer radon in de bodem wordt gevormd.

De resultaten van de radonmetingen zijn in lijn met de resultaten van het RIVM woningenonderzoek 2013-2014. Wanneer we de resultaten van de radonmetingen vergelijken met een aantal Europese landen, dan blijkt dat de radonconcentraties op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland relatief laag liggen. Dat geldt ook voor de gebieden in Nederland met hogere regiogemiddelde waarden.

Resultaten concentraties thorondochters

In dit onderzoek is in de gebouwen een jaargemiddelde thorondochterconcentratie bepaald van gemiddeld 0,42 Bq/m3. Er is geen verband gevonden tussen de gemeten concentratie thorondochters en de gemeten concentratie radon in de gebouwen uit dit onderzoek. Radon komt namelijk in het binnenmilieu via de bodem en/of via bouwmaterialen die zijn gebruikt voor de constructie van een gebouw. Thoron en thorondochters die in het binnenmilieu worden aangetroffen zijn, als gevolg van de korte halveringstijd, met name afkomstig van de wandafwerkmaterialen.

In andere landen is nog weinig onderzoek gedaan naar concentraties thorondochters in gebouwen. De gemeten concentraties thorondochters op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland liggen echter in lijn met de waarden die volgens internationale organisaties in het binnenmilieu verwacht kunnen worden.

Resultaten gammastralingsniveau

Behalve naar radon en thoron is er ook onderzoek gedaan naar gammastraling. Gammastraling draagt net als radon en thoron bij aan de blootstelling aan natuurlijk radioactiviteit in gebouwen. Gammastraling in een gebouw komt voornamelijk uit bouwmaterialen. Er komt ook gammastraling van buiten in een gebouw terecht, maar het grootste deel daarvan wordt door het gebouw afgeschermd. Bouwmaterialen zijn dus zelf een bron van gammastraling, maar ze schermen straling van buiten af.

Het gammastralingsniveau in de gebouwen uit dit onderzoek is gemiddeld 2.2 µSv/dag. De resultaten van de metingen naar gammastraling komen goed overeen met de waarden die in een eerder onderzoek op werkplekken en in een eerder onderzoek in nieuwbouwwoningen zijn gevonden.

Video Natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland. In deze video worden kort de resultaten van het onderzoek besproken
Sprekers: Pauline Goemans,onderzoeker stralingsbescherming. Ronald Smetsers, topexpert straling.