De elfde editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en het beschrijft ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Elk jaar komt een thema aan bod. Dit jaar belicht het rapport de surveillance van infectieziekten.

Belangrijkste gebeurtenissen van 2015

In het eerste hoofdstuk worden uitbraken en verheffingen van infectieziekten in binnen- en buitenland besproken. De meest in het oog springende infectieziekte in 2015 was de griepepidemie die in de winter van 2014-2015 plaatsvond. Met 21 weken was dit de langstdurende griepepidemie ooit in Nederland gemeten. Daarnaast vergde in 2015 de instroom van asielzoekers uit Syrië en Eritrea extra aandacht. De meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten bij asielzoekers waren tuberculose, malaria en chronische hepatitis B.


 

Foto Omslag rapport


Surveillance van infectieziekten

Elk jaar komt in de Staat van Infectieziekten een thema aan bod. Dit jaar betreft het de surveillance van infectieziekten in Nederland: de gegevensverzameling over hoe vaak, waar, wanneer en bij wie infectieziekten voorkomen. Door surveillancegegevens uit de vele beschikbare gegevensbronnen te combineren en te analyseren ontstaat meer inzicht in de epidemiologie van infectieziekten. Hierdoor kunnen we uitbraken van een infectieziekte opsporen, inzicht in trends in het voorkomen van infectieziekten geven, en krijgen we kennis over de effectiviteit van interventies, zoals vaccinatieprogramma’s.

Nieuwe ziektelastschattingen

In deze Staat zijn ook nieuwe ziektelastschattingen gemaakt van 35 infectieziekten in Nederland tussen 2012 en 2014. Deze ziektelast geeft de hoeveelheid jaren weer die mensen niet meer in goede gezondheid doorbrengen vanwege een infectieziekte. Sommige infectieziekten, zoals maagdarminfecties, komen vaak voor maar veroorzaken over het algemeen geen ernstige klachten. Andere infecties, bijvoorbeeld tetanus, komen slechts zelden voor, maar veroorzaken relatief veel sterfgevallen. Een gezondheidsmaat die deze aspecten van ziekten combineert is de Disability Adjusted Life Year (DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)). De gemiddelde jaarlijkse ziektelast voor de totale Nederlandse bevolking was het hoogst voor griep (8.653 DALY’s/jaar). De laagste ziektelast werd geschat voor difterie (0,6 DALY’s/jaar). De ziektelast van infecties waartegen wordt gevaccineerd is laag dankzij het Rijksvaccinatieprogramma.

Auteurs

P. Bijkerk, B. de Gier, D.R.E. Nijsten, J.W. Duijster, L.C. Soetens en S.J.M. Hahné, Centrum Epidemiologie en Surveillance, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

Paul.Bijkerk@rivm.nl