Overschrijdingen van de grenswaarden voor fijn stof en voor stikdioxide zullen met het vastgestelde en voorgenomen nationale en Europese beleid in de toekomst waarschijnlijk nog op een klein aantal locaties in Nederland voorkomen. Dit geldt voor de grenswaarden waaraan vanaf 2011 voor fijn stof en vanaf 2015 voor stikstofdioxide moet worden voldaan. De overschrijdingen zullen vooral optreden in de Randstad: langs de snelwegen rondom de grote steden en in de drukste straten in de grote steden.

U kunt de publicatie downloaden of bestellen via de website www.pbl.nl, of opvragen via reports@pbl.nl onder vermelding van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)-publicatienummer en uw postadres.
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Milieu- en natuurplanbureau, de titel van de publicatie en het jaartal.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit
van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht.
Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.


© Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Den Haag/Bilthoven, 2008

Contact: guus.velders@rivm.nl

PBL-publicatienummer: 500088002/2008
Trefwoorden: GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland); grenswaarde; PM10 fijnstof (fijnstof); fijn stof; stikstofdioxide; kaarten