Het aantal plekken waar niet wordt voldaan aan de norm voor stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) zal de komende jaren sterk dalen. Uit een nieuwe rapportage blijkt echter dat die daling de komende jaren minder snel gaat dan gedacht. De opgave voor de betrokken overheden voor het tijdig oplossen van het aantal overschrijdingen van de norm is daarmee groter dan in 2009 ingeschat.

U kunt de publicatie downloaden of bestellen via de website www.pbl.nl, of opvragen via reports@pbl.nl onder vermelding van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)-publicatienummer en uw postadres.
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Planbureau voor de Leefomgeving, de titel van de publicatie en het jaartal.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit
van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht.
Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.


© Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Den Haag/Bilthoven, 2010

Contact: guus.velders@rivm.nl

PBL-publicatienummer: 500088006/2010
Trefwoorden: GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland); grenswaarde; PM10 fijnstof (fijnstof); fijn stof; stikstofdioxide; kaarten