Waarvoor kan ik RBM II gebruiken?

Kan iedereen RBM II gebruiken?

Hoe moet ik de aanwezigheid van wissels en overwegen vastleggen in RBM II?

Kan ik berekende resultaten opslaan in RBM II?

Hoe berekent RBM II de kans op een BLEVE door brand?

Hoe gebruik ik de geografische achtergrond?

Is RBM II ook van toepassing op emplacementen en raccordementslijnen?

Hoe modelleer ik een splitsing, kruispunt of klaverblad?

Waar vind ik de telgegevens van het vervoer van gevaarlijke stoffen?

Hoe kom ik aan de vervoersgegevens van het Basisnet en de te gebruiken warme/koude BLEVE-verhouding bij spoor?

Is RBM II geschikt voor gebruik onder Windows 7?

Ik bereken een veel hoger Basisnet groepsrisico. Hoe kan dat?

Waarvoor kan ik RBMRisk Based Maintainance II gebruiken?

RBM II kan gebruikt worden om de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen te berekenen.  De software kan op alle doorgaande routes in een openveldsituatie worden toegepast.

naar boven

Kan iedereen RBM II gebruiken?

RBM II is door iedereen te gebruiken, wel vraagt het programma enige kennis en ervaring op het gebied van risicoanalyse. RBM II is een gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het berekenen van de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.

naar boven

Hoe moet ik de aanwezigheid van wissels en overwegen vastleggen in RBM II?

De manier waarop de faalfrequentie van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (vrije baan) bepaald moet worden is beschreven in paragraaf 9.4 van de HART, te downloaden op de pagina HART. In de huidige rekenmethodiek wordt geen toeslag voor wissels meegenomen.

naar boven

Kan ik berekende resultaten opslaan in RBM II?

Na een berekening kunt u de grafische resultaten opslaan in een bestand. Hetzelfde geldt voor een gegenereerd rapport. Zo kan de geografische presentatie met de PRplaatsgebonden risico-contouren en de verschillende GRgroepsrisico-grafieken als figuur worden opgeslagen. De rekenresultaten maken echter geen deel uit van het RBM II-bestand en worden niet met het bestand opgeslagen. Dit betekent dat bij heropening van een bestand de berekening altijd opnieuw moet worden uitgevoerd.

naar boven

Hoe berekent RBM II de kans op een BLEVEboiling liquid expanding vapour explosion door brand?

Paragraaf 9.5.4. van de HART, te downloaden op de pagina HART, beschrijft hoe het risico op een BLEVE, een explosie van een tank met daarin een vloeistof onder druk, bepaald kan worden. Wanneer een Basisnetberekenig wordt uitgevoerd moeten de warme/koude BLEVE verhoudingen uit de Regeling basisnet.

naar boven

Hoe gebruik ik de geografische achtergrond?

Via het menu Layer kunnen (externe) layers worden geïmporteerd. Deze layers kunnen als geografische ondergrond worden gebruikt. Alleen zogenaamde pixellayers zoals TIFF- en BMP-bestanden kunnen worden geladen. De geïmporteerde layers kunnen ook via het menu worden verwijderd (zie paragraaf 4.1.6 van de handleiding RBM II.

Deze bestanden/kaarten kunnen niet binnen RBM II geschaald worden en/of voorzien van coördinaten. Wel is het mogelijk om bestanden (zoals TIFF en JPG) in te lezen, waarin deze coördinaten al aan het bestand zijn meegegeven. Dergelijke bestanden kunnen door GISGeografic Information System-pakketten worden gemaakt. De coördinaten worden dan door RBM II herkend en de geschaalde kaart kan vervolgens als achtergrond worden gebruikt.

Zie voor meer uitleg ook de sheets van de gebruikersdagen 2009 op de pagina Documenten.

naar boven

Is RBM II ook van toepassing op emplacementen en raccordementslijnen?

Nee, RBM II berekent alleen de risico’s voor het doorgaande spoor, de vrije baan, dat bestemd is voor openbaar vervoer en goederenvervoer.

Emplacementen bevatten meerdere sporen die gebruikt worden voor het tijdelijk opstellen (wachten) van treinen en/of het samenstellen van goederentreinen. Een raccordementslijn is een spoorweg die niet bestemd is voor openbaar vervoer en die aansluit op de openbare spoorweg.

De Handleiding Risicoberekeningen Bevi omschrijft de manier waarop de risico’s hiervoor moeten worden berekend.

naar boven

Hoe modelleer ik een splitsing, kruispunt of klaverblad?

In RBM II wordt het groepsrisico op basis van de kilometer met het hoogste groepsrisico per (gemodelleerd) ongevalspunt berekend. Dit risico kan alleen berekend worden door één enkele doorgaande route per berekening te modelleren. Hoe de verschillende doorgaande routes op splitsingen, kruisingen en klaverbladen (verkeersknooppunten) gemodelleerd moeten worden is beschreven in de paragrafen 10.6.3 en 10.6.4 van de HART.

naar boven

Waar vind ik de telgegevens van het vervoer van gevaarlijke stoffen?

De data van de tellingen en toedelingen (inschattingen van jaarintensiteiten op knooppunten, niet getelde wegen en nieuw aan te leggen wegen) en de Google Earth bestanden zijn nu te downloaden als de bestanden Overzicht toedelingen, Toedelingen en de Werkelijke jaarintensiteiten van de pagina Jaarintensiteiten VGS op de weg en/of als de per provincie gezipte Excel files van de tellingen, waarin de data per telling is uitgewerkt, via de pagina GEVI, UN en stofcategorie.

naar boven

Hoe kom ik aan de vervoersgegevens van het Basisnet en de te gebruiken warme/koude BLEVE-verhouding bij spoor?

De bij de Basisnetten Weg, Water en Spoor te gebruiken vervoersgegevens en BLEVE-verhoudingen (alleen bij het spoor) zijn opgenomen in de Regeling basisnet.

naar boven

"Is RBM II geschikt voor gebruik onder Windows 7?

RBM II kan wel onder Windows 7 worden gebruikt, maar is hierop nog niet uitgebreid getest. Er is bij de ontwikkeling van RBM II geen rekening gehouden met schrijfbeperkingen van sommige directories in Windows 7. Om problemen hiermee te voorkomen is het van belang dat u RBM II versie 2.3 in een niet-systeem-directory installeert op de C schijf, bijvoorbeeld C:\RBM_versie2.

Gebruik van RBM II versie 2.3 in een Windows Vista-omgeving wordt afgeraden, in verband met bugs.

naar boven

Ik bereken een veel hoger Basisnet groepsrisico. Hoe kan dat?

Wanneer u met de Basisnetgegevens uit de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen een hoger groepsrisico berekent, kan dat verschillende oorzaken hebben.Modelleer alleen die gegevens zoals tijdens de berekeningen Basisnet bekend waren (dus bijvoorbeeld geen nieuwbouwplannen modelleren die toen nog niet bekend waren). Daarnaast kan het veroorzaakt worden door de wijze van modelleren.

Als u bevolkingsgegevens gebruikt op basis van postcodes (bijvoorbeeld 4PPC of 6PPC gegevens van Bridgis, welke ook in de Populator zijn opgenomen), worden alle aanwezigen gemodelleerd in de RBM II gridcel die overeen komen met de geografische locatie van die postcode. In werkelijkheid kan de betreffende bebouwing veel groter zijn dan het oppervlak van die gridcel, waardoor met name bebouwing met een hoge bevolkingsconcentratie bij de transportroute tot hogere groepsrisico’s kan leiden. In die gevallen moet u deze bevolking zodanig over meerdere gridcellen van de RBM II verdelen, dat de gemodelleerde bevolking overeen komt met de werkelijke geografische ligging van de bebouwing.

Het verschil in de hoogte van het groepsrisico kan ook veroorzaakt worden door de wijze waarop de transportroute gemodelleerd is of de gebruikte parameters (zoals faalfrequentie).

Als u zelf de oorzaak van het verschil in groepsrisico niet kunt vinden, kunt u de invoerfile van de berekening aanleveren bij de helpdesk RBM II.

naar boven