Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) schrijft voor dat het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend moeten worden voor inrichtingen met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.  In de Regeling externe veiligheid inrichtingen is opgenomen dat de rekenmethode bestaat uit de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie en het rekenprogramma Safeti-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland.

De Handleiding Risicoberekeningen Bevi beschrijft de vastgestelde rekenmethode voor het berekenen van de risico’s met Safeti-NL voor de volgende typen inrichtingen:

 • BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichtingen
 • PGS15-inrichtingen
 • Gastransportinrichtingen en mijnbouwwerken
 • Opslag van vergiftigde gassen in cilinders
 • Inrichtingen met meer dan 50 m3kubieke meter propaan in een insluitsysteem

Voor andere typen inrichtingen die onder het Bevi vallen is een rekenmethode ontwikkeld, maar nog niet opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en daarmee nog niet vastgesteld. Deze rekenmethoden zijn wel afgestemd met de deskundigen, en geadviseerd wordt deze te gebruiken voor de risicoberekeningen. Het betreft de volgende typen inrichtingen:

 • Ammoniakkoelinstallaties
 • Stuwadoorsbedrijven
 • Inrichtingen met cyaanhoudende baden voor het aanbrengen van metaallagen
 • Opslagen met meer dan 100.000 kgkilogram meststoffen groep 2
 • Spoorwegemplacementen (op aanvraag bij de helpdesk)
 • LPGLiquefied Petroleum Gas tankstations (op aanvraag bij de helpdesk)

Ten slotte zijn er inrichtingen die nog niet onder het Bevi vallen, omdat er andere regelgeving voor geldt of omdat het type inrichting pas sinds enkele jaren bestaat. Ook hiervoor zijn rekenmethoden ontwikkeld. Deze rekenmethoden zijn afgestemd met de deskundigen, en geadviseerd wordt deze te gebruiken voor risicoberekeningen. Het betreft de volgende type inrichtingen:

 • LNGLiquefied Natural Gas-tankstations en -bunkerstations
 • Waterstoftankstations
 • Benzinetankstations

Het rekenprogramma Safeti-NL is de specifieke, Nederlandse versie van het rekenprogramma Safeti-NL , ontwikkeld door DNVGL.

De ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen schrijft op dit moment versie 3.3 van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en versie 6.54 van Safeti-NL voor. Voorgaande versies van de Handleiding en de aanpassingen zijn op te vragen bij de helpdesk.

Een nieuwe versie van Safeti-NL, versie 8.21, is in augustus 2019 beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Deze versie kan gebruikt worden voor het berekenen van aandachtsgebieden. Ook kan deze versie in overleg met het bevoegd gezag gebruikt worden voor de risicoberekeningen. Het RIVM vindt versie 8.21 meer dan gelijkwaardig aan versie 6.54. Gezien het grote aantal modelwijzigingen en de significante aard ervan, is RIVM van mening dat versie 6.54 inhoudelijk gezien niet meer actueel is; de effecten en risico’s die in versie 6.54 worden berekend, zijn in veel gevallen niet meer conform de huidige inzichten. Met versie 8.21 wordt wel aangesloten bij de huidige inzichten. Voor het gebruik van versie 8.21 is een concept Handleiding Risicoberekeningen Bevi beschikbaar, versie 4.1.

De Revi biedt de mogelijkheid een andere rekenmethode toe te passen wanneer deze gelijkwaardig is aan de rekenmethodiek Bevi (artikel 8d), dan wel wanneer de voorgeschreven rekenmethodiek niet passend is (artikel 8c). De procedure hiervoor is beschreven in het document ‘Procedure alternatieve rekenpakketten’.

Domino-effecten ontstaan wanneer het falen van een gevarenbron leidt tot het falen van een andere gevarenbron. Artikel 7 van het Brzo bepaalt dat inrichtingen geïdentificeerd moeten worden waar zware ongevallen kunnen leiden tot domino-effecten bij naburige bedrijven. Zowel aan de veroorzaker van het risico als aan het blootgestelde bedrijf stelt het Brzo aanvullende eisen. Voor de identificatie van deze zogenaamde domino-inrichtingen is het instrument Identificatie Domino-Effecten (IDE) ontwikkeld. Met dit document kan vastgesteld worden of de afstand tussen twee Brzo-inrichtingen zodanig is dat een domino-effect mogelijk is.

Het RIVM heeft een checklist ontwikkeld voor het beoordelen van risicoberekeningen met Safeti-NL voor Bevi-inrichtingen.