Windenergie zal een steeds belangrijkere positie innemen bij de energietransitie. De verwachting is dan ook dat de komende jaren veel nieuwe windturbines zullen worden gerealiseerd. De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking reduceert de uitstoot van CO2, maar heeft ook gevolgen voor de veiligheid. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Zo brengen windturbines risico’s met zich mee wat betreft omgevingsveiligheid. Meer informatie over veilige energietransitie is hier te vinden.

Voor windturbines kunnen risico’s worden berekend. Bij windturbines loopt de omgeving risico door bijvoorbeeld het omvallen van de windturbine, het afbreken van een blad of het afwerpen van de gondel. Hoe de risico’s van windturbines en de trefkansen moeten worden bepaald, staat beschreven in het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid (Module IV).  Module IVhuman immunodeficiency virus bevat verwijzingen naar Module I en V. Deze modules zijn nog niet voorgeschreven. Op dit moment zijn de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen en de Handleiding Risicoberekeningen BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen voorgeschreven. Het rekenvoorschrift is in beheer van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en is te vinden via de volgende link. Met vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk omgevingsveiligheid.

Naast het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid bestaat ook de Handreiking Risicozonering Windturbines v1.0. De handreiking biedt een overzicht van wet- en regelgeving en beleid over de risico's van windturbines voor de omgeving. De handreiking is te vinden op de website van Infomil.

Daarnaast bestaat het Expertisenetwerk Windenergie. Dit expertisenetwerk houdt zich onder andere bezig met geluid, trillingen en hinder van windturbines. Informatie over het Expertisenetwerk Windenergie, is hier te vinden.