L.D. van Dooren

Eind 2010 werd een online-enquête uitgevoerd onder de lezers van het Infectieziekten Bulletin (IB). Uit de enquête is gebleken dat de mening van de lezers over het IB het algemeen positief is. De e-mailattendering wordt door een meerderheid gewaardeerd en ook gebruikt om het bulletin te lezen. Daarnaast waardeert de meerderheid het IB inhoudelijk als goed tot zeer goed, met een 8 als gemiddeld cijfer. In deze bijdrage worden de belangrijkste resultaten besproken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder alle abonnees met behulp van een onlinevragenlijst. Het lezersonderzoek is aangekondigd op de website van het IB, in de e-mailattendering van de nummers in het najaar van 2010 en in de papieren kwartaaleditie. Daarnaast zijn in de maand januari 2011 twee herinneringsmails gestuurd naar het ledenbestand van de e-mailattendering.

De vragenlijst stond op de website van 15 december 2010 tot en met 31 januari 2011.

Resultaten onderzoek

 

Respondenten

In totaal zijn er 447 reacties binnengekomen; van 164 mannen en 283 vrouwen.

Er reageerden 143 artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding. Zij zijn voornamelijk werkzaam bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding vormen de primaire doelgroep van het IB.

Daarnaast reagereerden onder andere 24 artsen-microbiologen, 48 adviseurs infectiepreventie/ziekenhuishygiënisten, 59 onderzoekers en 30 beleidsmedewerkers, en een grote groep van meer dan 50 overige medische specialisten (internisten, huisartsen, jeugdartsen, donorartsen, etc) en verpleegkundig specialisten. Ook managers, informatiedeskundigen en analisten zijn onder de respondenten vertegenwoordigd.

Van de 447 respondenten zijn er 221 (49%) alleen geabonneerd op de emailattendering, en 192 (44%) op e-mailattendering en kwartaaleditie. De overigen krijgen het IB op een andere manier. Het bulletin wordt het vaakst benaderd via de persoonlijk ontvangen e-mailattendering: door 376 personen. De kwartaaleditie wordt door 130 respondenten persoonlijk ontvangen en door 91 op het werk. 50 Respondenten lezen het IB (ook) via de website.

Gebruik en waardering e-mailattendering

De waardering van de e-mailattendering is goed. Zowel gekeken naar primaire doelgroep als naar overige lezers is bijna 66% van de lezers tevreden over de e-mailattendering. Van de primaire doelgroep vindt een groter percentage (22% vs 12%) de e-mailattendering een achteruitgang. Onder de overige lezers is het aandeel nieuwe abonnees groter.

De helft van de respondenten klikt via de links in de e-mail door naar interessante onderwerpen. 35% Gaat naar de pdf van het hele nummer en 11% gaat naar de website. 4,5% van de respondenten gebruikt de nieuwsbrief niet. Deze groep geeft aan het kwartaalnummer te lezen of de website te bezoeken.

Een grote meerderheid van de respondenten leest het IB voor meer dan de helft. 36% Leest het IB helemaal of grotendeels en 26,4 % ongeveer de helft. (Tabel 1)

Naslagfunctie

Van de primaire doelgroep raadpleegt 51% meer dan 4 keer per jaar oude nummers van het IB, waarvan 23% (meer dan) maandelijks. Van de overige respondenten raadpleegt 10% het IB meer dan 1 keer per maand.

Leesgedrag rubrieken

Tabel 2 geeft een overzicht van de mate waarin de verschillende rubrieken van het IB worden gelezen. Uit deze gegevens blijkt dat voor alle rubrieken geldt dat deze vooral door de primaire doelgroep (bijna) helemaal gelezen worden. Het hoogst scoren hierbij de rubrieken Uit het veld (81%) Vragen uit de praktijk (73%) en Ethische kwesties (54%). Het percentage respondenten dat een rubriek niet leest is aanzienlijk groter onder de overige respondenten in vergelijking met de primaire doelgroep. Opvallend is hierin wel de lage score van de proefschriftbespreking waar 14% van de primaire doelgroep zich niet aan waagt. Hiermee is het de minst gelezen rubriek onder de primaire doelgroep, opmerkelijk want in het vorige lezersonderzoek werd juist door de primaire doelgroep gevraagd om meer wetenschappelijke bijdragen.

Belangrijke onderwerpen

De primaire doelgroep vindt Uitbraken, Zoönosen en Bloedovedraagbare aandoeningen de belangrijkste onderwerpen. Het minst belangrijk scoren Soa, Zorggerelateerde infecties en Infectieziekten en Arbeidsomstandigheden. (Tabel 3)

De overige respondenten beantwoordden deze vraag anders.

Voor deze groep is ook Uitbraken het belangrijkste onderwerp, maar dit wordt gevolgd door Hygiëne en infectiepreventie en Zorggerelateerde infecties en antibioticaresistentie. Het minst belangrijk zijn Soa, Voedselinfecties en Infectieziekten en arbeidsomstandigheden.

Uit deze gegevens blijkt dat aandacht voor uitbraken en grootschalige incidenten voor alle lezers van belang is. Dit komt overeen met de mate waarin bijvoorbeeld de rubriek Uit het veld gewaardeerd en gelezen wordt. Toch verschillende de voorkeuren tussen de primaire doelgroep en overige lezers. Diversiteit in de onderwerpkeuze blijft belangrijk, waarbij op basis van deze gegevens wel accenten gelegd kunnen worden. De respondenten vinden wel dat men voldoende over de genoemde belangrijke onderwerpen wordt geïnformeerd. Dat geldt voor 95% van de primaire doelgroep en 93% van de overigen.

Beoordeling IB

Voor ruim 97% van de primaire doelgroep informeert het IB goed over de actualiteit van de infectieziektebestrijding in Nederland. De waardering voor de verschillende onderdelen is ook goed tot zeer goed. (Zie tabel 4)

Alle resultaten liggen (ruim) boven de 50%. Wordt daar de categorie ruim voldoende nog aan toegevoegd, dan leidt dat tot een nog hogere score. De primaire doelgroep scoort in vergelijking met de overige lezers een fractie lager op de inhoudelijke categorieën (betrouwbaarheid, wetenschappelijke onderbouwing en diepgang) en iets hoger op relevantie, mix aan onderwerpen en leesbaarheid. Dit beeld komt overeen met het rapportcijfer dat de respondenten gemiddeld aan het IB geven. Voor de primaire doelgroep is dat gemiddeld een 7.8 voor de overigen een 8.

Over het geheel genomen is de betrokkenheid van de primaire doelgroep op het IB hoog en geven de scores aan dat het IB gewaardeerd wordt. De betrokkenheid leidt ook tot een kritischer blik, iets wat de redactie zeer waardeert.

Themanummers

Themanummers worden door de lezers gewaardeerd. Dit is gevraagd op basis van het themanummer over Q-koorts dat in november 2010 is verschenen. Driekwart van de respondenten is hier enthousiast over.

Conclusie

Het IB wordt inhoudelijk door alle lezers goed beoordeeld en de primaire doelgroep van artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding wordt goed bereikt. De diversiteit van organisaties en functies en het belang dat het IB voor het uitoefenen van de functie heeft, geeft verder aan dat het IB binnen het vakgebied van infectieziektebestrijding en de daarbij betrokken professionals een belangrijke plaats inneemt.

De mix aan onderwerpen waarover de respondenten geïnformeerd willen worden is voor de redactie belangrijke informatie om in de toekomst rekening mee te houden. Belangrijk daarbij is de nadruk op inhoudelijke informatie gericht op de praktijk.

Auteur

L.D. van Dooren, eindredacteur Infectieziekten Bulletin, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, Bilthoven

Correspondentie:

infectieziektenbulletin@rivm.nl

In de vragenlijst van dit onderzoek werd met de huidige situatie, de situatie in 2010 bedoeld. Dus zowel emailattendering als kwartaaluitgave op papier. In verband met nieuwe bezuinigingen is besloten om met ingang van 2011 te stoppen met de kwartaaluitgave. Het IB wordt nog eenmaal per jaar op papier uitgegeven op de jaarlijkse Transmissiedag Infectieziekten