Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij bevolkingsonderzoeken. Ook onderzoeken we wat er nodig is voor goede zorg, veilige producten en een gezonde leefomgeving. Dit doen we via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. 

We bewaken een veilige leefomgeving met milieumetingen en bestrijding van incidenten. Dit doen we in opdracht van de overheid en vaak samen met andere onderzoeks- en kennisinstituten, nationaal en internationaal. Ook hebben we een RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Met dit Strategisch Programma RIVM (SPR) richten we ons op onderwerpen die in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.

Elk jaar brengt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Bij het RIVM werken ruim 1.600 mensen. Tot de opdrachtgevers behoren:

Wat doet het RIVM?

(Op een witte achtergrond verschijnt de beeldtitel: RIVM.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Dit is een film over het RIVM.
Het RIVM beschermt en bevordert de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu.
Van het welzijn in de stad tot de kwaliteit van het voedsel op het land.
We krijgen overal, vroeg of laat, met het RIVM te maken want al het werk begint in de samenleving.
Deze film geeft inzicht in hoe dat gaat, achter de schermen en daarvoor.
Bijvoorbeeld bij het centrum voor infectieziektebestrijding.
Met het Rijksvaccinatieprogramma biedt de overheid al bijna zestig jaar vaccinaties aan.
We informeren ouders en kinderen via consultatiebureaus.
Er werken veel partijen samen aan de preventie en bestrijding van infectieziekten.
Zoals huisartsen, ziekenhuizen, kenniscentra en GGD'en.
Het RIVM adviseert de overheid en professionals over de bestrijding van infectieziekten.
Bij een landelijke uitbraak van infectieziekten hebben we een regierol.

(Een man is aan het werk in een laboratorium.)

We onderzoeken van dier op mens overdraagbare infectieziekten zoals vogelgriep, Q-koorts en de ziekte van Lyme.
Antibiotica-resistentie is een van de internationale speerpunten van het ministerie van VWS.
Het RIVM stelt richtlijnen op over antibiotica en geeft voorlichting.

(Mensen zitten aan een vergadertafel.)

Of het RIVM nu advies geeft aan de overheid of aan professionals in de gezondheidszorg een wetenschappelijk onafhankelijke positie is essentieel.
Opdrachtgevers hebben geen invloed op de gebruikte onderzoeksmethode en de resultaten.
De rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website.
Zoals de onderzoeken naar onze gezondheid.

(Mensen lopen op straat.)

We groeien op. We worden ouder.
Hoe gezond is Nederland?

DOOR DE RUSTIGE MUZIEK KLINKT GEROEP

(Jongens spelen een voetbalwedstrijd. Beeldtekst: Volksgezondheid en zorg.)

VROUW: Heeft u problemen met uw evenwicht?
Of zegt u: Nou, ik heb eigenlijk...
MAN: Naar mijn idee niet.
VOICE-OVER: Hoe verandert leefstijl met de jaren?
Wij volgen groepen mensen en brengen ontwikkelingen in kaart.
Over wat we eten bijvoorbeeld door middel van voedselconsumptiepeilingen.

VROUW: Hier zie je dus allemaal boterhammen.
VOICE-OVER: Het RIVM signaleert trends in tijd op het gebied van de volksgezondheid.
Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Welke ziekten komen veel voor?

(Een diagram toont de toename van ziekten.)

De overheid biedt bevolkingsonderzoeken aan.
Zoals de hielprik bij pasgeboren baby's en de bevolkingsonderzoeken borstkanker en darmkanker.
We regisseren de uitvoering van deze onderzoeken en geven voorlichting aan professionals en publiek.
Het doel is om ziekten vroegtijdig op te sporen.

(Verschillende doosjes medicijnen.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het RIVM doet ook onderzoek naar veiligheid van medische producten.
Bijvoorbeeld naar de samenstelling van verdachte geneesmiddelen en voedingssupplementen.

(Een laborant kijkt naar een vloeistof.)

Het RIVM is een nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut.
Onderzoekers werken controleerbaar, betrouwbaar en onpartijdig.
Het instituut werkt in opdracht van overheden, in dienst van de samenleving.
We zijn een dichtbevolkt land.
De overheid moet alle mogelijkheden gebruiken om onze omgeving gezond en veilig te houden.
Het RIVM doet onderzoek naar milieu en gezondheid en speelt in op nieuwe milieuvraagstukken.

(Beeldtekst: Milieu en veiligheid.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Met behulp van een speciale app op smartphones kunnen mensen meedoen met het meten van fijn stof in de lucht.
Het RIVM beheert het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.
Dat bestaat uit ongeveer zestig meetlocaties.
We verwerken data en doen berekeningen en we kijken ook naar de kwaliteit van bodem en water.

(Een man doet onderzoek in een weiland.)

Bij een ongeval of calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen doet de Milieu Ongevallen Dienst metingen.
Ook doen wij al vijftig jaar onderzoek naar verschillende vormen van straling.
Bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, lichtbronnen of mobiele telefoons.

(Op een computerscherm staat een kaart van Nederland.)

Nanotechnologie is nieuw en vraagt om een nieuwe manier van werken anticiperend, voor de markt uit.
De belangen zijn groot, dus onderzoek naar de veiligheid voor mens en milieu is urgent.
Het RIVM staat midden in de maatschappij.
We werken samen met onze opdrachtgevers, professionals en burgers.

(Een baby krijgt een prik.)

Het RIVM bundelt de krachten en ontwikkelt met anderen nieuwe kennis.

(Mensen zijn aan het telefoneren.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ook internationale samenwerking is een must.
Het RIVM werkt samen met Europese zusterorganisaties en met de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.
Zo streeft het RIVM naar een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving, nu én in de toekomst.
De zorg voor morgen begint vandaag.

(Het beeld wordt langzaam wit.)

DE RUSTIGE MUZIEK STOPT

RIVM bij crises en calamiteiten

M heeft bij crises en calamiteiten zowel een ondersteunende rol, als de regie. Bij uitbraken op het gebied van infectieziektebestrijding geldt de regierol. Voor ongevallen en rampen is de expertise van RIVM meer ondersteunend. De film 'Crises en Calamiteiten' geeft inzicht in de verschillende rollen die RIVM heeft bij crises en calamiteiten.