Optimalisering van het primaire vaccinatieschema voor premature kinderen (PRIEMA, HOR S/112005) Berbers, dr. W.A.M. (Guy)

Inleiding en motivatie

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) beoogt alle nieuw geboren kinderen en de bevolking als geheel te beschermen tegen de doelziekten van het RVP. Het huidige ‘one size fits all’ RVP-schema biedt waarschijnlijk niet de optimale bescherming voor premature kinderen. Deze situatie is hoogst onwenselijk zowel vanuit groepsperspectief bezien, omdat het een negatieve impact heeft op de kudde immuniteit, als voor de individuele gezondheidsrisico’s van deze kwetsbare groep. Een meer toegepaste aanpak van het RVP voor de 15.000 kinderen, die jaarlijks te vroeg worden geboren kan de algehele effectiviteit van het RVP verbeteren, Dat is een van de topprioriteiten van het RIVM. Een optimaal vaccinatieschema qua dosering en tijdsintervallen voor deze groep is momenteel onbekend. Immunogeniciteitsstudies bij premature kinderen en het klinisch testen van een alternatief schema is cruciaal om hun bescherming tegen RVP-ziektes te optimaliseren. Dit project is direct gelieerd aan de algemene trend naar een meer persoonlijkere zorg en zal het RIVM een leidende positie bezorgen bij het realiseren van een verbeterd, meer op het individu gericht vaccinaanbod binnen het kader van het RVP. Daarnaast zal het de bijdrage van het RIVM aan het state-of–the-art immunologisch en epidemiologisch onderzoek naar de RVP-ziektes vergroten.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het vergroten van kennis over de deficiënties van de vaccinrespons bij premature kinderen gestratificeerd naar zwangerschapsduur. Vervolgens een alternatief schema voor te stellen en uit te testen. De primaire doelen van dit project zijn daarom:

  1. Het bepalen van de immunogeniciteit van de RVP-vaccins bij premature kinderen na vaccinatie volgens het huidige Nederlandse schema.
  2. Het ontrafelen van de immuunmechanismen die ten grondslag liggen aan een immature host respons en de interactie met zwangerschapsduur.
  3. Het ontwerpen van een beter toegepast vaccinatieschema gericht op het aantal vaccindoses en tijdstippen van vaccinatie voor premature kinderen, gebaseerd op de dan beschikbare imunogeniciteitsdata.
  4. Vergelijken van dit alternatieve schema met het reguliere schema; verbetert dit de immuunrespons en daarmee de beschermende werking van het RVP voor prematuren?

Aanpak en methoden

Een observationele studie naar de immuunrespons na vaccinatie van 300 premature kinderen van verschillende zwangerschapsduur volgens het reguliere RVP-schema. Immunogeniciteit van alle RVP-vaccins zal gemeten worden op verschillende tijdstippen na de primaire serie van 2, 3, 4 maanden en de booster op 11 maanden. Immunogeniciteitsstudie van een alternatief vaccinatieschema bij 180 premature kinderen. De immunogeniciteit zal vergeleken worden met die van het reguliere schema door metingen op dezelfde tijdstippen na de primaire serie en de boostervaccinatie. Immunologische onrijpheid en dientengevolge mindere vaccinatieresponsen zijn direct gerelateerd aan de zwangerschapsduur. De immunogeniciteit zal daarom bestudeerd worden in de volgende gestratificeerde groepen met een zwangerschapsduur van 32-36, 28-32 en<28 weken.

Verwachte resultaten

  1. Verbeterd inzicht in de minder goede immunologische  respons ten gevolge van de premature geboorte en de interactie met vaccinresponsen.
  2. Een vastgestelde immunogeniciteit van het huidige Nederlandse RVP in een groep van (zeer) kwetsbare kinderen.
  3. Een geëvalueerd, alternatief vaccinatieschema dat richting kan geven aan besluitvorming ten aanzien van een meer toegepast RVP-schema voor premature kinderen in de toekomst.

Geplande producten

Advies aan de Gezondheidsraad over aanpassing schema voor premature kinderen, rekening houdend met de zwangerschapsduur. PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) proefschrift. Verscheidene internationale publicaties.