Buurt & Zorgkosten(NeCo, HEC S/133003) Mohnen, dr. S.M. (Sigrid)

Inleiding en motivatie

Om in Nederland een efficiënter gezondheidssysteem te bereiken, hebben beleidsmakers betrouwbare en toegankelijke informatie nodig over factoren die van invloed zijn op zorggebruik en zorgkosten. We willen graag nieuwe wegen verkennen voor een betere gezondheidzorg tegen lagere kosten.

Doel(en) en onderzoeksvragen

In het NeCo project willen we graag de twee onderzoeksterreinen ‘buurt en gezondheid’ en ‘gezondheid en zorgkosten’ samen brengen om beide onderzoeksvelden vooruit te helpen. Het project is uniek omdat we voor het eerst in staat zullen zijn om de causale effecten van buurtkenmerken op zorgkosten te onderzoeken. Het doel van dit project is om de voorspelling van zorgkosten op nationaal, regionaal en populatie niveau te verbeteren en daarmee aan een doelmatig en betaalbaar gezondheidssysteem bij te dragen.

OZ 1. Is er variatie van zorggebruik en zorgkosten tussen buurten?
OZ 2. Bestaat er een causale relatie tussen buurt, gezondheid en zorgkosten?
OZ 3. Welke buurtkenmerken (fysiek, sociaal-cultureel, economisch) beïnvloeden gezondheid en zorgkosten?
OZ 4. Wat is de meerwaarde van het gebruiken van buurtkenmerken in zorgkostenvoorspellingsmodellen bovenop de geldende determinanten?

Aanpak en methoden

Beschikbare data zullen longitudinaal gekoppeld worden met behulp van het Burgerservicenummer (BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer)). De data omvatten de hele populatie van Nederland; wat betekent dat er volledige data over buurten en zorgkosten gebruikt kunnen worden om de samenhang ervan te bestuderen. Zorgkostendeclaraties en verhuisgegevens (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) zullen gecombineerd worden. We willen bovendien niet alleen economische buurtkenmerken maar ook sociaal-culturele en fysieke karakteristieken van de buurt in ons onderzoek meenemen. Het innovatieve aan het NeCo project is de quasi-experimentele onderzoeksopzet. Met longitudinale data worden verhuizers retrospectief in de tijd gevolgd om zo de causale effecten van buurtcontext op zorgkosten te onderzoeken.

Verwachte resultaten

In het NeCo project zullen hypothesen geformuleerd en getest worden om de relatie tussen buurt en zorgkosten te identificeren en te verklaren. Met dit project zullen we de context ‘buurt’ introduceren in het risicovereveningsmodel van zorgverzekeraars, wat zal bijdragen aan de duurzaamheid van het Nederlandse gezondheidssysteem door een betere voorspelling van toekomstige zorgkosten. De bevindingen van dit onderzoek zullen ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ‘populatie management’. Bovendien kunnen we met de kennis over de buurt, gezondheid en zorgkosten uit het NeCo project een bijdrage leveren aan lokaal gerichte preventies (door bijvoorbeeld het netwerk ‘KC-HUL’ te ondersteunen of advies te geven aan RIVM collega’s die betrokken zijn bij de gezonde wijk aanpak). Tot slot, de gekoppelde gegevens uit dit project kunnen ook voor andere producten hergebruikt worden; zoals de zorgatlas of de schatting van kosten van zieken. Het NeCo project heeft opstartfinanciering van het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )) nodig, maar deze investering maakt grote kans om opdrachten van derde partijen aan te trekken, bijvoorbeeld van de Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Geplande producten

Er staan op zijn minst vier peer reviewed wetenschappelijke artikelen gepland. Daarnaast zullen ook de bevindingen binnen het RIVM en op nationale en internationale conferenties worden gepresenteerd.