Natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in stedelijk en landelijk gebied, (NC-ESURE, S/121006) Breure, prof professor (professor).dr. A.M. (Ton)

Inleiding en motivatie

Milieubeleid is van oudsher gericht op bescherming en herstel van de milieukwaliteit. Deze bescherming hinderde economische activiteit, terwijl gelijktijdig mogelijke synergie met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen werd verwaarloosd. De ecosysteemdienst benadering lost dit op. Waardering van ecosysteemdiensten kan niet altijd plaatsvinden in economische waarde, maar ook in bijdragen aan welzijn en volksgezondheid. Inzicht in de waarde van natuurlijk kapitaal is nodig voor het kweken van bewustwording van, en communicatie over, het belang van duurzaam beheer van de leefomgeving door ruimtelijke inrichters en politici. Lokaal is er altijd een aantal ecosysteemdiensten gelijktijdig beschikbaar, allemaal relevant op een verschillende schaal, en potentieel aantrekkelijk voor verschillende stakeholders.

Doel(en) en onderzoeksvragen

De bedoeling van het project is de ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten, gebaseerd op uitgebreide, maar gebruiksvriendelijke, geïntegreerde benaderingen van beheer van hulpbronnen, sector planning en prioritering in de naaste toekomst. Optimalisering van het gebruik van ecosysteemdiensten leidt tot vermindering van kwaliteitsverlies van ecosystemen en verhoogt tegelijkertijd de effectiviteit van ecosysteemdiensten, zowel voor eigenaren, als voor de maatschappij als geheel. In de moderne maatschappij zijn urbane en andere ruimtelijke ontwikkelingen voor een groot deel gebaseerd op de mogelijkheden om de leefomgeving te beïnvloeden. We maken slechts beperkt gebruik van de kansen die ecosystemen van nature bieden. Beter gebruik van de ecologische processen en diensten biedt voordelen aan zowel mens als aan ecosystemen. Kwantificering van de voordelen van ecosystemen is een manier om een positieve houding ten opzichte van het milieu te bewerkstelligen. Veel potentieel begunstigden zijn zich niet bewust van de voordelen die zij kunnen hebben van ecosysteemdiensten. Daarom moeten die voordelen duidelijker gecommuniceerd worden, te begrijpen zonder diepgaande milieukennis. De belangrijkste doelen van dit project zijn:

  • Ontwikkeling van methoden voor de waardering en kwantificering van ecosysteemdiensten.
  • Ontwikkeling van innovatieve instrumenten voor communicatie en besluitvorming door begunstigden over de voordelen gebruik van ecosysteemdiensten en de effectiviteit van ruimtelijke planning en milieubeheer voor een optimaal gebruik en handhaving van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Aanpak en methoden

Het project bestaat uit 6 fasen.
Fase 1 omvat een inventarisatie van beschikbare indicatoren.
Fase 2 omvat een case studie waarin ecosysteemkwaliteit wordt vastgesteld met behulp van een selectie van de indicatoren uit fase 1.
In fase 3 zullen groepen stakeholders de kwaliteit van ecosystemen waarderen, op basis van de resultaten verkregen in fase 2.
In fase 4 zal het besluitvormingsproces dat uit fase 3 komt worden ingebouwd in een beslissingsondersteunend instrument. Dat instrument zal in fase 5 worden gevalideerd. De laatste fase bestaat uit een integratie van de resultaten in een proefschrift.

Verwachte resultaten

Een framework voor beslissers en andere stakeholders om ecosysteemdiensten te waarderen, ingebouwd in een beslissingsondersteunend systeem, om keuzen te maken omtrent het gebruik van diensten.
Een selectie van indicatoren voor het waarderen en kwantificeren van ecosysteemdiensten.

Geplande producten

Een proefschrift en artikelen in peer reviewed tijdschriften.