Het RIVM-speerpunt Kennisintegratie voor beleidsondersteuning bundelt kennis over gezondheid, veiligheid en milieu en helpt de overheid maatregelen te nemen op deze terreinen. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving.

Chief Science Officer: prof. dr. ing. Hans van Oers

Of het nu gaat over gezondheid, veiligheid of milieu: problemen aanpakken wordt steeds ingewikkelder voor beleidsmakers in Den Haag, gemeenten of provincies. Voordat die aan de slag gaan willen ze eerst een overzicht hebben van de beschikbare kennis. Die kennis ontstaat op veel plaatsen, bij universiteiten en onderzoeksinstituten. In binnen- en buitenland. Omdat beleidsmakers die ontwikkelingen in de wetenschap niet zelf kunnen bijhouden, ondersteunt het RIVM hen.

Het speerpunt Kennisintegratie voor beleidsondersteuning van het RIVM doet dat onder meer door samenhangende overzichten te publiceren. Aan de ene kant verzamelen en bundelen wij kennis over een vraagstuk, aan de andere kant gaan wij met beleidsmakers op zoek naar nieuwe manieren om deze samengevoegde kennis zo goed mogelijk te gebruiken bij het ontwikkelen van maatregelen. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving.

Projecten

 • Citizen Science
  Een verkenning van 'Burgerwetenschap' benaderingen
  Het doel van het project is om methoden te ontwikkelen en te testen waarmee burgers zelf actief kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid.
   
 • SARI

  Ernstige acute luchtweginfecties: de ontbrekende schakel in de surveillance piramide
  De opzet van ziekenhuissurveillance luchtweginfecties, om daarmee de surveillance-piramide (bevolking, huisarts, ziekenhuis, sterfte) te completeren.

 • PreCaRe
  Op weg naar integrale populatiegerichte preventie en zorg in de regio
  In Nederland zijn initiatieven gestart om preventie, zorg en ondersteuning op regionaal niveau anders vorm te geven, ook wel populatiemanagement genoemd. Hoe evalueer je dergelijke complexe interventies?

 • SMAP
  Kleine domeinschatters voor beleidsmakers
  Het RIVM ontwikkelt een model voor schattingen van gezondheidsindicatoren op klein geografisch niveau. Deze cijfers kunnen gebruikt worden om op lokaal niveau passend gezondheidsbeleid te maken.
   
 • Healthy Districts
  Gezonde wijken
  Een nadere analyse van de gezondheidseffecten van de Nederlandse krachtwijkenaanpak gericht op de sociale determinanten van gezondheid.
   
 • Generation H
  Verkenning van de generatie-specifieke analyse van gezondheid en zorg
  We weten dat de levensverwachting toeneemt met elke jongere generatie. Over andere generatie-specifieke uitdagingen voor gezondheid en zorg weten we weinig. Het RIVM verkent of generatie-specifieke analyse van gezondheid en zorg mogelijk en zinvol is.
   
 • Harvesting the wisdom
  Het oogsten van gemeenschappelijke kennis: van webteksten tot theoriegestuurd onderzoek
  Patiënten en burgers posten op internet hun ervaringen met gezondheid, zorg en milieu. Zijn deze ‘big data’ te gebruiken voor onderzoek naar infectieziekten, kwaliteit van zorg, voedselveiligheid?
   
 • SAD Pharmacy
  Ontwikkeling van een systeembeoordeling voor de openbare farmacie
  Het RIVM wil inzicht geven in de farmaceutische zorg in de context van de veranderende, geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg en na gaan hoe deze is te monitoren.
   
 • RD Info
  Zoeken binnen complexe en data-intensieve gezondheidsonderwerpen
  Vanuit een netwerk met kennis over het gebruik van kunstmatige intelligentie zoekt het RIVM naar manieren om specialistische internet-kennis over zeldzame ziekten bruikbaar te maken voor ‘leken’.
   
 • FISSH
  Gezond, veilig en duurzaam: een integrale benadering van visconsumptie
  Het RIVM beschrijft (en weegt) aspecten van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van visconsumptie, zodat beleidsmakers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
   
 • DIVE
  Data- en informatievisualisatie, een verkenning van mogelijkheden
  Met vier casestudies inventariseert het RIVM hoe interactieve datavisualisatie, bijvoorbeeld via infographics en interactieve kaarten, helpt bij het delen van complexe informatie.
   
 • FOODTURE
  Ons voedsel in 2030: veilig, duurzaam, en gezond
  Het RIVM wil de impact op gezondheid, veiligheid en duurzaamheid simultaan beoordelen en ontwikkelt kennis  voor de verkenning van toekomstige voedselproductie en –consumptie.
   
 • Play your way
  Serious gaming voor (gezondheids)beleid: VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) In2Action
  Het RIVM ontwikkelt een serious game voor kennisoverdracht en cocreatie voor de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid.
   
 • I-MOVE-plus
  Het RIVM neemt deel aan het Europese I-MOVE-plus project waarin de effectiviteit wordt bepaald van influenzavaccinatie bij ouderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ook wordt aandacht besteed aan pneumokokken vaccinatie.
   
 • BRIDGE
  Het RIVM wil binnen het door de EU European Union (European Union )-gefinancieerde BRIDGE-Health project samen met het Robert Koch Instituut (Berlijn) bijdragen aan een verbeterde set van goed vergelijkbare kernindicatoren voor volksgezondheid en zorg in de EU. We bouwen daarmee voort op onze eerdere inspanningen die de ECHI European Core Health Indicators (European Core Health Indicators)-indicatoren set heeft opgeleverd.
   
 • STRATIGO
  Dit project identificeert welke kennis(infrastructuur) benodigd is met de geïntroduceerde decentralisaties. De inventarisatie gebeurt aan de hand van interviews met de opdrachtgevers, kennispartners in andere domeinen en nationale volksgezondheidinstituten in het buitenland.