In het speerpunt Wiskundige modellering van ziekten brengt het RIVM de gezondheid van de Nederlandse bevolking in kaart. We schatten in hoe de volksgezondheid gaat veranderen en welke factoren daar invloed op hebben.

Chief Science Officer:  prof. dr. Mirjam Kretzschmar

We berekenen ook mogelijke effecten van maatregelen zoals vaccinaties of nieuwe behandelingen op de volksgezondheid. We willen ook kunnen inschatten hoe belangrijke maatschappelijke veranderingen de volksgezondheid zullen beïnvloeden, zoals de vergrijzing van de bevolking.Dat kan met wiskundige reken- of computermodellen, waarin we gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar brengen. De uitkomsten van de berekeningen worden gebruikt voor het maken van gezondheidsbeleid. Zo draagt het RIVM er aan bij dat de Nederlandse bevolking gezond oud kan worden en kan leven in een gezonde, duurzame en veilige omgeving.

Projecten

 • Prometheus
  Voorspellen van de effecten van vaccinatie tegen multi-stam pathogenen
  Sommige vaccins beschermen tegen meerdere stammen van een bepaalde ziekteverwekker, maar niet tegen allemaal. Het RIVM ontwikkelt een rekenkundig model om het resultaat van dit soort vaccinaties op langere termijn in te kunnen schatten.
   
 • MOST
  Modelmatige bronopsporing van voedselinfecties
  Besmette voedselproducten, die door steeds complexere voedselketens bij de consument terecht komen, kunnen in rap tempo wijdverbreide uitbraken veroorzaken. In dit project wordt een model ontwikkeld om de bron snel op te sporen.

 • AIM-MRA
  Modellen voor microbiële risicoschattingen die rekening houden met verworven immuniteit
  Een infectie leidt niet altijd tot ziekte. Dat kan te maken hebben met immuniteit die is ontstaan door eerdere blootstelling. Het gaat om een complex samenspel tussen blootstelling en de eigen afweer. Het RIVM probeert dit samenspel te ontrafelen en de mogelijke gevolgen hiervan in kaart te brengen.

 • DEDIPOP
  De Nederlandse bevolking staat model
  De ambitie is om een ‘prototype’ te maken van de Nederlandse bevolking, gebaseerd op echte cijfers over gezondheid en risicofactoren. Dat maakt beleidsondersteunend onderzoek en het doen van voorspellingen makkelijker.

 • DMinfra
  Data en Model infrastructuur
  Doel is een webbased levensloop model, als nieuwe manier om de effecten van leefstijl op gezondheid na te bootsen en te voorspellen. Resultaten uit het verleden en de situatie van nu worden in dit model verwerkt.

 • iMPaCT
  Wiskundige modellen die rekening houden met psychologische determinanten
  Rekenmodellen worden ingezet om nieuwe aanknopingspunten te vinden in de bestrijding van de seksueel overdraagbare infectieziekte chlamydia. Bijzonder aan het model is dat ook psychologische factoren en gedragsaspecten worden meegewogen.

 • MORPHINE
  Modellering van risicoperceptie, gedrag en impact van het Rijksvaccinatieprogramma
  Het wel of niet vaccineren is een individuele keuze, die van invloed is op de volksgezondheid. Wat zijn de cruciale factoren bij die keuze en wat is de invloed van het sociale netwerk? Beter zicht op het keuzeproces is waar dit project zich op richt.

 • RUMOR
  Vermindering van onzekerheid in modellen voor door straling veroorzaakte kanker 
  Het ontwikkelen van nieuwe methodologische benaderingen waarbij nieuwe gegevens over vroege fasen in het onstaan van kanker geïntegreerd worden in een verfijnde versie van een bestaand model als bijdrage aan evidence-based beleid op het gebied van de volksgezondheid.

 • Around You
  Digital tracering van contacten met de burger
  Met de digitale applicatie AroundYou kunnen patiënten met een infectieziekte zélf informatie geven over hun ziekte en zélf de mensen uitnodigen met wie ze in contact zijn geweest. Een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kan zo makkelijker nagaan of contacten risico lopen op een besmetting én sneller maatregelen treffen ter bescherming en preventie van verdere ziekteverspreiding.

 • Smet WEB
  Community platform voor het delen en hergebruiken van bouwstenen voor ‘applied games’ en ‘killer apps’
  Deze pilot bevordert een nieuwe vorm van samenwerking tussen RIVM beleidsadviseurs en betrokken burgers voor praktische innovatie in de volksgezondheid met behulp van open data.

 • DEMOD
  Modelling the Impact of Demographic Change
  Dit onderzoek richt zich op de invloed van een veranderende bevolkingssamenstelling (demografische verandering) en het ouder worden van de bevolking op de verspreiding van infectieziekten.