Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude autobanden. Rubbergranulaat wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Denk hierbij aan voetbalvelden, korfbalvelden en rugbyvelden.

Het RIVM heeft van minister Schippers ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) opdracht gekregen om onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Aanleiding voor het onderzoek was de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek en veld- en laboratoriumonderzoek. De beschikbare wetenschappelijke literatuur is onderzocht over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan. Met een veld- en laboratoriumonderzoek is onderzocht welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels. Het RIVM werkte hierbij samen met vele anderen en liet zich adviseren door een wetenschappelijke en een maatschappelijke klankbordgroep.

De conclusie van het onderzoek is dat het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

RIVM onderzoek rubbergranulaat

VOICE-OVER: Het RIVM start met veldonderzoek naar rubbergranulaat op sportvelden. Op zes vaste plekken op het veld wordt het granulaat met een stofzuiger opgezogen.
De korrels worden in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium.
Hier wordt het rubbergranulaat geanalyseerd om te zien welke stoffen er in welke hoeveelheid in zitten.
Met de laboratoriumresultaten van dit onderzoek en nieuwe literatuurkennis kan het RIVM een betere inschatting maken van mogelijke gezondheidsrisico's.
De resultaten van het onderzoek zijn eind 2016 beschikbaar.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rivm.nl/rubbergranulaat. Een productie van RIVM. Copyright 2016.)

Sporten op rubbergranulaat is veilig

VOICE-OVER: Het RIVM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het risico van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat.
ELS VAN SCHIE: Het RIVM komt tot de beoordeling dat het verantwoord en veilig is om te sporten op deze velden.
VOICE-OVER: Om tot deze conclusie te komen heeft het RIVM 100 velden bemonsterd en verschillende zaken onderzocht.
VAN SCHIE: We hebben gekeken, op de eerste plaats wat er in die rubberkorreltjes zit die op die velden liggen.
En zoals we wel verwachtten, zitten er allerlei stoffen in dat rubbergranulaat.
Er zitten PAK's in, er zitten ftalaten in, weekmakers, er zitten zware metalen in.
Belangrijk is om te weten wat er allemaal uit komt.
Dus als je ermee in contact komt, wat komt er dan uit?
Wat zou je lichaam binnen kunnen komen?
Daarvoor hebben we naar drie routes gekeken.
Naar inademen, huidcontact en opeten.
En we hebben gekeken voor inademen of er bij hoge temperaturen stoffen vrijkomen.
Of er bij zweet en huidcontact op die manier stoffen oplossen en vrijkomen uit het rubbergranulaat.
En ten derde hebben we een maag-darmkanaal nagebootst en daarin die rubberkorreltjes gedaan en gekeken wat er dan uit komt.
En al die verschillende analyses laten ons zien dat die stoffen heel goed opgesloten zitten in die rubberkorreltjes en dat die er nauwelijks uit komen.
VOICE-OVER: Ook heeft het RIVM in verschillende scenario's gekeken naar de hoeveelheid contact die sporters hebben met het rubbergranulaat.
VAN SCHIE: We hebben gekeken naar kinderen, keepers.
We hebben gekeken naar mensen die recreatief sporten.
En we hebben gekeken naar volwassenen die ook meer prestatiegericht sporten.
Daarvan hebben we in beeld gebracht hoeveel tijd ze in contact zijn met die rubberkorreltjes.
En dat alles bij elkaar hebben we berekend wat het extra gezondheidsrisico is als je dus voor langere tijd tot en met levenslang sport op die velden.
En dat zijn scenario's waarbij het contact hoog is.
Dus onder al die condities komen we tot de beoordeling dat het veilig en verantwoord is om te sporten op deze velden.
VOICE-OVER: Wilt u meer informatie? Kijk dan op: rivm.nl/rubbergranulaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rivm.nl/rubbergranulaat. Een productie van RIVM. Copyright 2016.)