U bevindt zich op: Home Gevaarsindeling CMR

CMR

Gewijzigd op:01-06-2017

Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Stoffen die 1 of meerdere van deze eigenschappen hebben worden CMR stoffen genoemd.

Indelen als CMR

De indeling van stoffen als CMR of niet-CMR is wettelijk bepaald of wordt gedaan door de producent of importeur van een stof, of door wetenschappelijke comités. Er zijn lijsten met CMR stoffen vanuit verschillende bronnen en deze hebben een verschillende status. Sommige lijsten zijn wettelijk bindend binnen hun kader. Andere lijsten zoals de IARC lijst met carcinogene stoffen zijn niet wettelijk bindend. Deze lijsten zijn van belang voor de indeling van stoffen die nog geen wettelijke status hebben. Al deze lijsten zijn niet compleet en worden regelmatig aangepast. Er is dus geen complete lijst van alle CMR stoffen.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

CMR stoffen staan vermeld in Annex VI van de CLP Verordening (EG) 1272/2008. De indeling in Annex VI is wettelijk bindend. De CLP Verordening is begin mei 2017 gewijzigd via Verordening (EU) 2017/776. De indeling van de industrie, inclusief de CMR classificaties en de wettelijk bindende indeling zijn te vinden via de ECHA inventaris van ingedeelde stoffen.

De criteria voor het indelen van stoffen als CMR zijn vastgelegd in Annex I van de CLP Verordening. CMR stoffen worden volgens de CLP Verordening verder ingedeeld in drie categorieën:

  • Categorie 1A: bewijs op basis van gegevens voor de mens
  • Categorie 1B: bewijs op basis van voldoende diergegevens
  • Categorie 2: bewijs op basis van beperkte diergegevens

Nederlandse aanvulling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert ieder halfjaar een lijst met CMR stoffen. Deze lijst bevat de CMR stoffen van Annex VI van de CLP Verordening en aanvullende, relevante stoffen, gebaseerd op een beoordeling door de Gezondheidsraad.

Gevolgen van indeling als CMR

Afhankelijk van de toepassing van de CMR stof gelden beperkingen bij productie, opslag, transport en toepassing. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Bijlage XIV van REACH (verordening (EG) 1907/2006): Stoffen ingedeeld als CMR categorie 1A en 1B kunnen worden opgenomen op deze autorisatielijst. Hiervoor is autorisatie vereist voordat het in de handel gebracht mag worden.
  • Bijlage XVII van REACH: Hierin wordt het gebruik van genoemde CMR stoffen categorie 1A en 1B verboden als stof en in mengsels voor consumenten.
  • Arbowet: De Arbowet eist beschermende maatregelen voor werknemers tegen blootstelling aan CMR stoffen op de werkplek.
  • Verordening (EU) 528/2012: CMR stoffen uit Categorie 1A en 1B worden niet toegelaten als biociden, tenzij het gebruik essentieel is. Of als in de slechtst denkbare realistische gebruiksomstandigheden het risico voor mensen. dieren en het milieu van blootstelling aan de werkzame stof verwaarloosbaar is.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.