Kernboodschap

Iedereen heeft wel eens van schurft (scabiës) gehoord. Toch bestaat er veel onwetendheid over hoe schurft te voorkomen of te voorkomen dat anderen besmet raken. Ook het belang van hygiënemaatregelen naast de behandeling is niet altijd bekend. Onwetendheid leidt enerzijds tot onnodige angst of het nemen van verkeerde of onnodige maatregelen. Anderzijds leidt onwetendheid tot herbesmetting of het onnodig besmetten van anderen.

De kernboodschap bij deze informatiematerialen is:

'Bent u (mogelijk) besmet met schurft? Ga naar uw huisarts en volg zorgvuldig de behandelingsvoorschriften op. Vergeet daarbij de hygiënemaatregelen niet, zoals het wassen van kleding en beddengoed. Informeer ook de personen die u mogelijk besmet heeft.'

Het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) ondersteunt en stroomlijnt de publiekscommunicatie over infectieziekten. Om die reden bieden deze informatiematerialen eenvoudig te downloaden communicatiemateriaal. Zo kan iedereen gebruikmaken van dezelfde, breed gedragen basisinformatie en op basis daarvan zelf communicatiemiddelen samenstellen.  Deze informatiematerialen hebben als thema schurft (scabiës). Deze materialen zijn zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek. De basis van deze materialen is een lijst met vragen en antwoorden.

Doelgroep

Deze informatiematerialen zijn gericht op professionals in de instellingen die belast zijn met de voorlichting rondom uitbraken van scabiës en op professionals bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en. Naast deze primaire doelgroep staat het andere intermediairs vrij om gebruik te maken van deze informatiematerialen: apotheken, huisartsen, ziekenhuizen, verenigingen, bibliotheken, etc. Met behulp van de verschillende elementen in deze infomatiematerialen kan voorlichtingsmateriaal samengesteld worden voor eigen publieksdoelgroepen en gezondheidsbevorderaars (in de regio). Bij de implementatie is het zinvol om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande samenwerkingsrelaties met intermediairs.

Hoe gebruikt u deze informatiematerialen?

Deze informatiematerialern bestaan uit eenvoudig te downloaden middelen die u op verschillende manieren kunt gebruiken. De basis van de informatie is een lijst met vragen en antwoorden. Naast de lijst met vragen en antwoorden bevat de worden onder andere een folder, een persbericht en een poster aangeleverd. Een deel van het materiaal is al opgemaakt; u hoeft slechts de adresgegevens en het logo van de eigen organisatie toe te voegen. De opmaakstramienen (formats) van de communicatiemiddelen worden ook gebruikt voor het informatiemateriaal over andere infectieziekteonderwerpen. Bovendien bevordert het gebruik van de aangeboden formats de consistentie en herkenbaarheid van de publiekscommunicatie. Intermediairs die geen gebruik willen maken van de opgemaakte middelen, kunnen de andere materialen (platte teksten, illustraties) eenvoudig in een eigen vormgeving en huisstijl gieten. Zo kan iedereen een communicatiepakket met eigen signatuur samenstellen.

Voorwaarden voor gebruik

Het gebruik van deze informatiematerialen is alleen toegestaan als een van de onderstaande disclaimers wordt gebruikt, voorzien van het RIVM-logo. De lange disclaimer heeft de voorkeur.  

Disclaimer lang:

'Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte publieksinformatie. Dit doet het RIVM in nauwe samenwerking met deskundigen uit diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Disclaimer kort:

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'
[Logo RIVM toevoegen]

Reacties zijn welkom

Het Centrum Infectieziektebestrijding stelt reacties op deze informatiematerialen en de inhoud ervan zeer op prijs. Ook aanvullingen zijn welkom. We willen bijvoorbeeld graag materiaal dat in de regio's ontwikkeld wordt, landelijk ontsluiten. U kunt reacties mailen naar toolkits@rivm.nl.

Meer informatie

 • De GGD in uw regio. Het adres kunt u vinden via: www.ggdghor.nl
 • Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)), voor de Farmacotherapeutische richtlijn (FTR) Scabiës: www.nhg.org
 • De onafhankelijke en niet-commerciële website met informatie voor patiënten met huidziekten: www.huidziekten.nl
 • De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie)): www.huidarts.info
 • Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid: www.kiza.nl
 • De website van het expertisecentrum SOA AIDS Nederland: www.soaaids.nl
 • De Stichting Werkgroep Infectie Preventie:  WIP-richtlijn 'Scabiës in ziekenhuizen', 

Werkgroep

De informatiematerialen over schurft (scabiës) is tot stand gekomen in samenwerking met:

 •     P.C. van Voorst Vader (UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)), namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 •     D. Baaijen, namens GGD Amsterdam
 •     T. Daha, namens de Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie))
 •     J. Tideman, specialist ouderengeneeskunde, namens de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters))
 •     H. Stinis, namens het landelijk kennisinstituut voor Arbo-professionals en het Nederlands Centrum Voor Beroepsziekten (NCVB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten))
 •     J. Breemer,GGD Rotterdam, namens de Landelijke Vereniging Sociaal Verpleegkundigen (LVSV)
 •     D. Beaujean, namens de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (CIb, RIVM), tevens inhoudelijk voorzitter van de werkgroep
 •     C. Oldenkamp-Berkelaar, namens Actiz
 •     W. Draijer, namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 •     B. Minderhoud, namens de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg  (VHIG Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg))


Overige betrokkenen:

 • M. Braks, entomoloog  CIb,RIVM
 • Ministerie van VWS