Jaargang 5, Nummer 2 / juli 2014

Inhoudsopgave:

Redactioneel
ARBO
Geneesmiddelen en Medische Technologie
Consument en voeding 
Milieu
Regelgeving
Gezondheid
Ontwikkeling in Europa

RedactioneelRisico’s van nanomaterialen houden niet alleen beleidsmakers en onderzoekers bezig. Ook voor de verzekeringsbranche is het belangrijk om grip te krijgen op de mogelijkheid dat werknemer, consument of milieu schadelijke gevolgen ondervinden van blootstelling aan nanomaterialen. Bedrijven kunnen zich verzekeren tegen, bijvoorbeeld, risico- en productaansprakelijkheid. Maar neem je als verzekeraar of herverzekeraar – de verzekeraar van de verzekeraar – een nanotechnologie¬bedrijf op als verzekerde? Zo ja, wat wordt dan de premie, en wat zijn de dekkingsvoorwaarden? Een producent heeft productaansprakelijkheid volgens het Burgerlijk Wetboek, tenzij “het op grond van de stand van wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken”. Wetenschap en verzekeringsbranche vinden elkaar tegenwoordig bij het duiden van de onzekerheden rond de risico’s van nanomaterialen. De wetenschap verschaft de verzekeraar de laatste stand van zaken over die risico’s. De verzekeraar wikt en weegt deze informatie, en kiest zijn strategie.

ARBO Arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandigheden)Beschermingsmaatregelen in de nanotechnologische industrie

Er zijn vele richtlijnen om werknemers in de nanotechnologische industrie te beschermen. Deze bieden een goed startpunt voor de risicobeheersing van nanomaterialen op de werkplek, maar maatwerk blijft nodig. Lees meer


Studies op de werkplek

Steeds meer onderzoek richt zich op het daadwerkelijk meten van de blootstelling van werknemers aan nanomaterialen en welke gezondheidseffecten kunnen optreden. Complexe studies met nog diverse beperkingen, maar waardevolle resultaten. Lees meer

naar boven

Geneesmiddelen en Medische TechnologieNanotechnologie wapen in strijd tegen kanker

Nanotechnologie biedt grote kansen voor een betere diagnose en behandeling van kanker. Als voorbereiding op ‘Nano World Cancer Day’ discussieerden Nederlandse vertegenwoordigers van onderzoek, bedrijfsleven, beleid, gezondheidszorg en kankerpatiëntenverenigingen over de nieuwste ontwikkelingen. Lees meer


Nano-formulering van geneesmiddelen


Nano-formuleringen kunnen de werkzaamheid van geneesmiddelen vergroten. Een recent overzichtsartikel beschrijft mogelijkheden en aanbevelingen om tot geschikte formuleringen te komen. Lees meer

naar boven

Consument en voedingEC European Commission (European Commission) start impact assessment voor registratie van consumentenproducten met nanomaterialen

Na lang wachten zet de Europese Commissie een volgende stap naar de haalbaarheid van een Europees registratiesysteem voor consumentenproducten met nanomaterialen. Uitkomsten van eerder in Nederland gevoerde stakeholdersdialogen kunnen richting geven. Lees meer

naar boven

MilieuHet testen van nanodeeltjes: vele beren op de weg

Het uitvoeren van (eco)toxiciteitstesten met nanodeeltjes is verre van eenvoudig. Amerikaanse onderzoekers analyseerden het gehele testproces: van de aanschaf van het testmateriaal tot het meten van de deeltjes in weefsels. Welke problemen kun je tegenkomen en hoe ga je er vervolgens mee om? Lees meer
 

Nanomateriaal geeft plant nieuwe eigenschappen

Met nanomaterialen behandelde planten gaan opeens beter functioneren of krijgen geheel andere eigenschappen. ‘Plant-nanobionica’ opent een boeiend, nieuw onderzoeksveld. Lees meer
 

Verspreidingsmodel werkt nu ook voor nanodeeltjes

Het verspreidingsmodel SimpleBox is geschikt gemaakt voor het schatten van de concentraties van nanodeeltjes in water, bodem en lucht. Een grote stap vooruit in de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen. Lees meer

naar boven

RegelgevingNieuw wetsvoorstel voor nieuwe voedingsmiddelen

De Europese Commissie publiceerde een nieuw wetsvoorstel voor de toelating van nieuwe voedingsmiddelen op de Europese markt. Het wetsvoorstel moet innovatie stimuleren met behoud van de bescherming van de Europese consument. Lees meer
 

JRC Joint Research Centre (Joint Research Centre) presenteert ervaringen met de definitie van nanomateriaal

De Europese Commissie heeft eerder aangegeven dat de definitie van nanomaterialen uiterlijk december 2014 wordt herzien. Het EU Europese Unie (Europese Unie) Joint Research Center onderzocht hiervoor ervaringen van verschillende belanghebbenden met de definitie en het meten van nanomaterialen.. Lees meer


EC zet weer stap naar REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-aanpassingen voor nanomaterialen

In 2012 concludeerde de Europese Commissie dat aanpassing van REACH-Bijlagen noodzakelijk is om veilig gebruik van nanomaterialen te waarborgen. Recent kregen lidstaten een voorproefje van hoe deze aanpassingen er waarschijnlijk uit gaan zien. Lees meer

naar boven

Gezondheid


SCENIHR Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)-Opinie over nanozilver

Het wetenschappelijk comité SCENIHR heeft de definitieve Opinie over nanozilver gepubliceerd. Veel informatie over gebruik, blootstelling, toxiciteit en resistentievorming. Het duiden van risico’s van nanozilver blijkt vooralsnog lastig. Lees meer

naar boven

Ontwikkelingen in EuropaVerzekeringsbranche worstelt met onzekerheden risico’s nanotechnologie

Nanomaterialen worden overal gebruikt, maar de langetermijneffecten op mens en milieu zijn nog grotendeels onbekend. Verzekeraars zijn druk bezig met de product- en werkgeversaansprakelijkheid van nanotechnologiebedrijven. De branche is overtuigd van het belang, maar krijgt nog moeilijk grip. Lees meer

naar boven