Industriële chemicaliën, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen zijn belangrijk voor onze levenskwaliteit. Deze stoffen, en de daaruit gemaakte producten, kunnen ook schadelijk zijn voor de mens en zijn leefomgeving. Het RIVM richt zich op de risico’s en impact van stoffen en producten, ook bij de inzet van nieuwe technologieën, zoals gentechnologie en nanotechnologie.

RIVM ondersteunt en informeert overheden en de samenleving over, bijvoorbeeld, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen, gezondheidsaspecten van stoffen in consumentenproducten of veiligheidsaspecten bij gebruik van stoffen op de werkvloer. We meten de concentratie van stoffen in lucht, bodem en water. We leggen verbanden tussen deze metingen en de uitstoot van stoffen als gevolg van productie of gebruik.  Het RIVM onderzoekt wat hiervan de gevolgen zijn voor mens en milieu, en geeft daarbij aan wat de onzekerheden zijn.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

Het RIVM speelt een vooraanstaande rol bij de uitvoering van de Europese REACH verordening. In deze verordening staat onder andere dat ondernemingen chemische stoffen moeten registreren bij de Europese Unie. Het doel hiervan is dat stoffen op de Europese markt veilig worden verhandeld, geproduceerd, gebruikt en afgevoerd. Het RIVM heeft onder meer een helpdesk om bedrijven te ondersteunen bij hun REACH verplichtingen.

Gentechnologie

Het RIVM verzorgt de vergunningverlening in Nederland voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen die beoordeeld worden op de risico's voor mens en milieu. Daarnaast richten we ons op risico´s en impact van gentechnologie in innovatieve productieprocessen van stoffen en producten.

Nanotechnologie

Nanotechnologie ontwikkelt zich snel. Dit vooral vanwege de economische en maatschappelijke kansen die deze innovatie biedt, bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg. De keerzijde is dat nog veel onduidelijk is over de risico’s en de impact van de nieuwe producten. Het RIVM onderzoekt de risico’s van nanotechnologie, brengt nieuwe inzichten in kaart en adviseert ministeries over hun beleid.

Internationale aanpak

De handel in stoffen en producten gebeurt over landsgrenzen heen. Dat geldt ook voor de verspreiding van stoffen in het milieu, bijvoorbeeld via de lucht of via rivieren. Veel regelgeving is daarom op internationaal niveau vastgesteld, onder meer binnen de Europese Unie en Verenigde Naties. Het RIVM is namens Nederland nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van internationale regelgeving.