In Nederland produceert één fabriek bij Vlissingen elementair fosfor uit fosfaaterts.

Dit fosfor wordt gebruikt voor de productie van fosforzuur en andere fosforhoudende chemicaliën. Bij de productie van fosfor worden grote hoeveelheden erts bewerkt in chemische of thermische processen. Bij die bewerkingen komen radioactieve stoffen in de omgeving vrij.

Variatie van jaar tot jaar

De lozingen variëren van jaar tot jaar doordat:

  • de productie varieert;
  • de samenstelling van de grondstoffen, en dus het gehalte radionucliden, varieert;
  • het productieproces kan veranderen.

De lozingen worden ieder jaar door de onderneming vermeld in een jaarrapportage. Uit die lozingen kan een blootstelling van de bevolking worden berekend. Ook deze blootstelling varieert omdat de meteorologische omstandigheden elk jaar anders zijn. Dit beïnvloedt het transport en de depositie van de radioactieve deeltjes

Soorten lozingen

De industrie kan op drie manieren aan de blootstelling van de bevolking bijdragen:

  • door lozingen naar lucht (hier uitgedrukt in Reinh);
  • door lozingen naar water (hier uitgedrukt in Reing);
  • externe straling.

Voor de stralingsbelasting zijn vooral de emissies van Po-210polonium en Pb-210 naar lucht belangrijk. Deze nucliden komen vrij door de hoge procestemperatuur. Ook het gebruik van kunstmatige bronnen en de opslag van restproducten dragen aan de lozingen bij.

Omvang van de lozingen

De weergegeven lozing in een bepaald jaar is het gemiddelde van de lozing in dat jaar en de twee voorgaande jaren. Deze middeling is in de vergunning voorgeschreven voor toetsing aan de dosislimieten.

Tussen 1994 en 1997 vond een verhoging van de lozingslimieten plaats. Vóór 1994 kwam het regelmatig voor dat de dosislimieten voor specifieke radionucliden werden overschreden. De drastische daling van de lozingen in de jaren negentig komt door verbeteringen van de industriële processen en het in gebruik nemen van nieuwe waterzuiveringsinstallaties.

Externe straling

De bijdrage van de externe straling aan de stralingsbelasting is veel kleiner dan de bijdrage van de lozingen. Op het terrein van de fosforfabriek wordt met radioactieve bronnen en röntgentoestellen gewerkt. Dit kan blootstelling aan de terreingrens veroorzaken. Ook de opslag van (rest)stoffen, waarvan de radioactiviteit mogelijk is verhoogd door bewerking kan bijdragen aan de stralingsbelasting. De AIDActuele Individuele Dosis als gevolg hiervan bedraagt tussen 1998 en 2011 minder dan 3 microSv per jaar.