Vanaf 21 januari 2019 is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op Sint Maarten om metingen te doen en monsters te nemen op verschillende plekken rond de stortplaats in Philipsburg. Op de stortplaats zijn regelmatig branden. De metingen en monsters zijn nodig om de mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving van de vuilstort in te kunnen schatten.

Nieuws

Meer nieuws

De smeulende en soms oplaaiende branden op de stortplaats zorgen voor hevige rookontwikkeling waar veel mensen in de omgeving last van hebben. De gezondheidsrisico’s op de langere termijn als gevolg van de branden zijn niet duidelijk. De milieu ongevallen dienst (MODMilieu Ongevallen Dienst) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beschikt over specialistische apparatuur om metingen te doen en monsters te nemen. Met behulp van deze metingen en monsters bekijkt het RIVM of er bepaalde stoffen zijn vrijgekomen die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

De metingen en risicoschatting gebeuren in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur (VROMI) van Sint Maarten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties financiert het onderzoek uit de middelen die de Nederlandse regering beschikbaar heeft gesteld voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het RIVM is in ieder geval twee weken op Sint Maarten aanwezig om monsters te nemen en metingen te doen. Als er in die twee weken geen oplaaiende branden zijn, blijft het RIVM mogelijk langer.

Metingen en monsters bij smeulende en oplaaiende branden

Het RIVM plaatst apparatuur aan de rand van de vuilstort voor het doen van luchtmetingen en het nemen van luchtmonsters bij de continu smeulende branden. Dit gebeurt twee keer een week lang.

Als er branden oplaaien, worden extra meetlocaties ingericht. De precieze locaties zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de windrichting tijdens een oplaaiende brand. Bij oplaaiende branden neemt het RIVM verschillende soorten monsters: veegmonsters van neergedaald stof, luchtmonsters door middel van speciale meetbollen (canisters), luchtstofmonsters voor het meten van bijvoorbeeld fijnstof en eventueel monsters van gras en/of gewas.

Bij het nemen van dit soort monsters dragen de medewerkers uit voorzorg altijd beschermende kleding. Het materiaal wordt verzameld en daarna op de juiste manier bewaard.

Analyse en rapportage

De monsters worden gekoeld vervoerd naar Nederland. Daar worden de monsters geanalyseerd in verschillende gespecialiseerde laboratoria van Rikilt, TNO en RIVM. Bij deze analyses wordt specifiek gekeken naar aanwezigheid van giftige stoffen die op lange termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK), dioxines en zware metalen. Op basis van de resultaten uit de analyses doet het RIVM een risicoschatting.

Het RIVM rapporteert de resultaten en risicoschatting aan het ministerie van VROMI. Ook wordt de rapportage op de website van het RIVM gepubliceerd. Dit is naar verwachting in mei 2019.

Meer informatie

  • Website ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur (VROMI) van Sint Maarten
  • Voortgangsrapportage wederopbouw Sint Maarten BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
  • YouTube-kanaal Ministerie van Algemene Zaken Sint Maarten