Beantwoording bewonersvragen gepubliceerd

In 2018 en 2019 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bewonersvragen over luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond verzameld. Samen met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland hebben we die vragen zoveel mogelijk beantwoord. De vragen die niet beantwoord konden worden met de huidig kennis zijn zoveel mogelijk verwerkt in een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel is opgeleverd aan de opdrachtgever Provincie Noord-Holland. De Provincie gaat hier na het reces over in gesprek en een besluit over nemen.

11 juli: Impressie bijeenkomst met Tata Steel

Naar aanleiding van de correspondentie per brief en de bezwaren van Tata Steel, heeft er op woensdag 19 juni jl. een gesprek plaats gevonden tussen inhoudelijk experts van Tata Steel en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Van dit gesprek is een verslag gemaakt: impressie gesprek RIVM - Tata Steel.

20 juni: antwoord op vragen Tata Steel over vorm metalen

Op vrijdag 14 juni ontving het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een brief van de directeur van Tata Steel waarin hij bezwaar maakte tegen het proces van publicatie en onderdelen van de inhoud van het rapport. Op 18 juni ontving het RIVM nogmaals een brief. Hierop ontving het RIVM op 19 juni een delegatie van Tata Steel om toelichting te geven op de conclusies en de inhoud van het rapport. Ook heeft het RIVM op 19 juni een antwoord verstuurd aan de directeur van Tata Steel. In deze brief geeft het RIVM toelichting op de aanpak van het onderzoek en geeft aan dat de conclusies van het onderzoek ongewijzigd blijven. De brief van Tata Steel en het antwoord van het RIVM kunt u lezen via de links in het bericht. In verband met privacy hebben we de namen van genoemde personen in de brief onleesbaar gemaakt.

19 juni: bewonersavond in Wijk aan Zee

Op de bewonersavond in Wijk aan Zee heeft Joke Herremans de rapportage 'inschatting gezondheidsrisico's grafietregen Wijk aan Zee toegelicht'. Daarna was er ruimte voor vragen. Voor ouders met jonge kinderen was er in een aparte ruimte mogelijkheid om hun vragen te stellen. Als u nog vragen hebt dan kunt u die altijd aan ons stellen via de mail info@rivm.nl of telefonisch 030-2749111.

6 juni: informatieavond grafietregen en gezondheid op 19 juni

AANVULLING: de locatie voor de bewonersavond is de Moriaan in Wijk aan Zee. Inloop vanaf 18.30. Start bijeenkomst: 19.00.

De Provincie Noord-Holland organiseert op 19 juni een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden. De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland is aanwezig voor vragen over gezondheid in de leefomgeving met betrekking tot grafietregens.
 
De provincie, het RIVM en de GGD Kennemerland begrijpen dat er veel vragen zijn naar aanleiding van het nieuws over de grafietregen deze week. Daarom organiseert de provincie op 19 juni de bewonersavond. Locatie en tijdstip van de bewonersavond worden nog bekendgemaakt.
Als u in de tussentijd al vragen heeft over het rapport, dan kunt u het RIVM bereiken op 030-274 9111 en info@rivm.nl. Als u vragen heeft over uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de GGD Kennemerland (023-515 9500). Voor vragen over de bewonersavond kunt u contact opnemen met de provincie op grafietregen@noord-holland.nl.

5 juni: inschatting gezondheidsrisico's grafietregen gepubliceerd

Op 5 juni heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de rapportage inschatting voor de gezondheidsrisico's van grafietregen gepubliceerd. Hieruit blijkt dat in grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.

Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor lood. Voor de PAK’s geldt dat het geschatte extra kankerrisico onder het risiconiveau ligt dat in Nederland verwaarloosbaar wordt geacht (één extra geval van kanker per miljoen levenslang blootgestelde personen).

In het nieuwsbericht staat meer informatie en ook zijn er vragen en antwoorden beschikbaar. Als u vragen heeft over het rapport dan kunt u contact opnemen met het RIVM (0302749111 of info@rivm.nl). Als u zich vragen heeft over uw gezondheid of dat van uw kind kunt u contact opnemen met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (023-515 9500).

16 april: eerste klankbordgroep bijeenkomst

Op 16 maart kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. Onder professionele leiding van de onafhankelijk voorzitter hebben de klankbordgroepleden met elkaar besproken welke vragen er zijn gesteld en of daar nog vragen aan toegevoegd konden worden. De projectleider van grafiet en gezondheid heeft uitleg gegeven over de aanpak van het project. Het was een prettige bijeenkomst. 

naar het verslag

29 maart: grafietalarm, RIVM neemt monsters

Op 29 maart verstuurde Tata Steel een grafietalarm. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is daarna onderweg gegaan om veegmonsters te nemen. Dit is gedaan op de plekken waar op 18 maart jl. ook veegmonsters zijn genomen. De monsters worden naar het lab gestuurd. Het lab werkt zorgvuldig en zo snel mogelijk, over enkele weken weten we meer. 

22 maart: oproep deelname klankbordgroep

Voor het project grafietregens en gezondheid 2019 is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op zoek naar bewoners van de IJmond die willen deelnemen aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft als taak om kritisch mee te denken en advies te geven over de aanpak van het project en de vertaling van de bewonersvragen naar een onderzoeksopzet.

 

Wat vragen we van de deelnemers?
We zijn op zoek naar mensen die op persoonlijke titel constructief willen bijdragen aan het project. Het project richt zich op het wetenschappelijk beantwoorden van vragen over gezondheid. Affiniteit met wetenschap en onderzoek is daarom wenselijk. Inhoudelijke expertise is niet nodig. Er zijn in totaal drie bijeenkomsten. Deze vinden plaats in de avond in waarschijnlijk april, mei en juni. Wegens transparantie worden de verslagen van de bijeenkomsten openbaar gemaakt.

 

De klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit 8 bewoners uit de IJmond. Er zijn al vier bewoners uit de dorpsraad van Wijk aan Zee en stofmelder.nl die zitting nemen in de klankbordgroep. Naast de acht bewoners bestaat de klankbordgroep uit een huisarts uit de IJmond, een toxicoloog, een epidemioloog, een longarts  en een onafhankelijk voorzitter.

 

Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dan kiezen we vier mensen uit. Hierbij houden we rekening met een goede verdeling van leeftijd, geslacht, kinderen en woonplaats.

 

Wilt u graag meedenken? Meldt u dan aan met dit formulier, we horen graag van u.

21 maart: acht goede plekken gevonden voor monstername

Monstername vlakbij basisschool de Vrijheit

Maandag 18 maart was het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Wijk aan Zee om stofmonsters te nemen op acht verschillende plekken in het dorp. De monstername is er vooral op gericht om meer duidelijkheid te krijgen over het stof van de grafietregen. Als er een grafietregen plaats vindt dan komt het RIVM die dag of uiterlijk 1 dag later weer om veegmonsters te nemen van deze plekken. Als er geen grafietregen komt, dan komt het RIVM elke twee weken terug om de plekken weer schoon te maken.

We hebben acht goede plekken gevonden om de monsters te nemen. Op de plekken van de monstername hebben we gesproken met omwonenden en hebben we brieven uitgedeeld met informatie over het project en over de monstername.

18 maart: het RIVM neemt monsters van neergedaald stof

Op maandag 18 maart neemt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu veegmonsters in de omgeving van Tata Steel.

Op acht verschillende plekken in de omgeving van Tata Steel neemt het RIVM veegmonsters van stofdeeltjes. Welke plekken dat precies zijn, zal nog worden bepaald, mede op basis van input bewoners en met een goede spreiding in de omgeving.

 

Het responsteam milieu neemt zogenoemde veegmonsters van harde, niet-bewegende, horizontale oppervlakken. Daarna maakt het team de oppervlakken schoon en stofvrij en markeren ze de plek. Na een eventuele grafietregen bemonstert het RIVM dezelfde plek. Dat gebeurt dan maximaal 1 dag na de grafietregen. Als er geen grafietregen is, dan komt het RIVM elke twee weken terug om de plek opnieuw schoon te maken. De reden hiervoor is dat het grafietregen dan zo min mogelijk "vervuild" is met eventueel ander stof.  

 

De monsters worden in een speciaal laboratorium geanalyseerd. Het RIVM kijkt daarbij vooral naar de aanwezigheid van giftige stoffen die op lange termijn schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en zware metalen.

De resultaten neemt het RIVM mee bij het in kaart brengen en beantwoorden van vragen van omwonenden. En bij het bepalen van de mogelijkheden voor eventueel vervolgonderzoek.

12 maart 2019: aanpassing projectaanpak en oprichting klankbordgroep

In de projectaanpak stond dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst bijeenkomsten zou organiseren. Doel van de bijeenkomsten was om met kleine groepen mensen uit Wijk aan Zee een volledig beeld te krijgen van de vragen die leven. Na de bewonersbijeenkomsten, gesprekken met de dorpsraad, de enquête van stofmelder.nl, en op basis van meldingen bij provincie en GGD, hebben we een goed  beeld  van de vragen. Daarom hebben we besloten om de focusgroepen niet meer te organiseren. De volgende stap is nu om een klankbordgroep in te richten. Deze klankbordgroep bestaat voor het grootste deel uit omwonenden. Daarnaast een huisarts, een expert toxicologie, een expert epidemiologie en een expert luchtkwaliteit en gezondheid. Er wordt een onafhankelijk voorzitter gezocht. De klankbordgroep wordt geraadpleegd over de projectaanpak en de inhoud. 

12 maart 2019: Vragen bewoners verzameld voor beantwoording

De afgelopen weken heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de vragen van bewoners verzameld en geclusterd. Deze vragen en zorgen zijn de afgelopen maanden gesteld aan GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, Provincie en de dorpsraad. Ook zijn er vragen binnen gekomen via de enquête van Stofmelder.nl. Het RIVM werkt nu aan de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op gezondheid in relatie tot grafietregens. Toxicologen, epidemiologen, artsen en luchtkwaliteitexperts brengen hun kennis in om zoveel mogelijk vragen van antwoord te voorzien. Eind april of mei verwachten we een eerste set te kunnen publiceren.

 

12 februari 2019: Start project grafiet en gezondheid 2019

In februari 2019 heeft de provincie Noord-Holland de opdracht aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevestigd en kan het projectteam van start om zorgen en vragen van bewoners in Wijk aan Zee te verzamelen en zoveel mogelijk te beantwoorden. Op 14 februari spreekt het RIVM met de dorpsraad. Dit is een kennismaking en een verkennend gesprek. Het RIVM en de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland organiseren voor dit project de komende maanden een aantal bijeenkomsten. Deze website wordt verder aangevuld gedurende het project.