Het is duidelijk dat de bewoners zich al langere tijd zorgen maken over de grafietregens. De provincie Noord-Holland heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  eind 2018 benaderd over mogelijk onderzoek naar grafietregens. Tijdens een bewonersavond eind november 2018 bleek dat er vele onduidelijkheden en vragen leven bij bewoners. Sommige vragen kunnen we al beantwoorden met bestaande kennis. Om tot nuttig onderzoek te komen dat aansluit bij de vragen en zorgen van bewoners, heeft het RIVM een project vormgegeven om samen met bewoners tot een onderzoeksvoorstel te komen. Dit project is officieel 1 februari van start gegaan. 

De vragen die in 2018 zijn gesteld aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Kennemerland, de Omgevingsdiensten, de provincie Noord-Holland en tijdens bewonersbijeenkomsten worden zoveel mogelijk beantwoord met bestaande kennis. De vragen en antwoorden komen op deze website en op de website van de GGD Kennemerland te staan.

De vragen die nog niet beantwoord kunnen worden, worden verzameld. Samen met een klankbordgroep wordt gekeken of een onderzoek kan helpen om die vragen te kunnen beantwoorden.

Wat gaat het RIVM doen?

  1. In kaart brengen en beantwoorden vragen van bewoners.
  2. Grafietregen analyseren. Na een grafietregen zijn er veegmonsters  genomen op 8 locaties in Wijk aan Zee. Het RIVM onderzoekt of er stoffen in zitten die schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid.
  3. Eerste inschatting van mogelijke gezondheidsrisico's. Doordat we weten of en hoeveel stoffen in de grafietregen zitten die mogelijk effecten op de gezondheid kunnen hebben, doen toxicologen een eerste inschatting. Dit geeft informatie over de situatie en geeft input aan de volgende stap: mogelijkheden voor onderzoek.
  4. Mogelijkheden voor een onderzoek: het RIVM analyseert of het mogelijk is de bewonersvragen om te zetten in een opzet voor onderzoek en of dit inderdaad de kennis oplevert die nodig is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klankbordgroep waar verschillende experts en een vertegenwoordiging van omwonenden deel van uit maken.
  5. Het resultaat is dat zoveel mogelijk vragen beantwoord zijn en een advies aan de provincie Noord-Holland over de (on)mogelijkheden van een onderzoek om de resterende vragen te beantwoorden.
  6. Eventueel uitvoering onderzoek. De beslissing is aan de provincie Noord-Holland of en door wie het onderzoek uitgevoerd wordt.